Теорії змісту мотивації

План

1. Вступ. 3

2. Існує декілька моделей мотивації, які можна розділити на дві категорії: 5

3. Мотивації  на  підставі   причетності 7

3. 1. Двочинникова теорія. 7

3. 2. Теорія очікування. 8

3. 3. Теорія справедливості 8

3. 4. Комплексну процесуальну теорію мотивації 8

4. Нова теорія-теорія визначення цілей. 9

Висновок. 11

Список використаної літератури. 12

 

1. Вступ

Процес стимулювання активності людей за допомогою пев­них мотивів є мотивація. Мотив - свідоме бажання діяти у певному напрямі, що виникає під впливом зовнішніх обставин /стимулів/, пов'язаних з потребами людей. Психологи вважа­ють, що людина має потребу тоді, коли відчуває фізіологічно або психологічно, що їй чогось не вистачає. Потреби можуть бути первинні й вторинні. Відомий американський учений А. Маслоу довів, що потреби, що керують людьми, мають певну ієрархію.

 За ступенем значущості потреби розміщують у тако­му порядку:

1. фізіологічні /спрага, голод, сон, секс/;

2. потре­ба в безпеці;

3. соціальні потреби /любов, належність до певної соціальної групи/;

4

потреба в пошані /самоповага, успіх/;

5. потреба в самовираженні.

 

 Ієрархія потреб Маслоу (див. рис. 20) відображає, що людсь­кі потреби можна розділити на п'ять категорій, а ці категорії -ранжувати за ієрархією важливості. Менеджер повинен розуміти, що працівник не може бути задоволений лише окладом та преміями; він також може потребувати перспектив професійно­го зростання, щоб мати змогу професійно самовиразитись тощо.

 

Мотивація складається з сукупностей таких чинників:

-       політичні, моральні ідеали; 

-       досить сильні бажання мати неабиякі враження /від спор­ту, мисецтва, розваг/;

-       організація життя й побуту, потяг до праці, творчої діяль-носсті, сімейне життя і т. д. ;

-       сильні потреби в будь-чому /в книгах, грошах, в тих чи ін­ших предметах, в естетичних враженнях і т. д. /;

-       досить сильне почуття /страх, кохання, милість, вдячність і т. д. /;

-       наявність моральних переконань в необхідності відповід­ним чином реагувати на ситуації;

-       звички /традиції, перестороги, способи реагування на не­гативні вчинки, ставлення до праці, інших людей і т. д,/

-   наслідування /мода на одяг, визначення поведінки, смаку/.
Отже, система мотивації персоналу повинна будуватися на

всебічному вивченні та врахуванні потреб працівників .

 

2. Існує декілька моделей мотивації, які можна розділити на дві категорії:

I. Змістовні - ґрунтуються на ідентифікації тих внутрішніх
потреб, що змушують людей діяти так, а не інакше. Вони опи­
сані в роботах Абрахама Маслоу, Девида Макклеланда й Фреде-
рика Герцберга.

II.   Процесуальні - ґрунтуються на тому, як поводять себе
люди з урахуванням їх сприйняття й свідомості. Процесуальні
теорії - це теорія очікування, теорія справедливості й модель
мотивації Портера-Лоулера.

 

На думку А. Маслоу: потреби кожного з рівнів вимагають задоволення й впливають на поведінку. Але щоб задовольня­лись потреби вищого рівня не обов'язково задовольняти пот­реби нижчого рівня. Отже, ієрархічні рівні не є дискретними ступенями. Щоб мотивувати конкретну людину, керівник повинен дати йому можливість задовольнити його найваж­ливіші потреби.

Потреби вищих рівнів можуть бути кращим мотиватором, ніж потреби нижчих рівнів.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні