Теорії змісту мотивації

з іншими, то у ньо­го виникає психологічне напруження.

3. 4. Комплексну про­цесуальну теорію мотивації

Лайман Портер і Едвард Лоулер розробили комплексну про­цесуальну теорію мотивації, яка поєднує елементи теорії очі­кування й теорії справедливості. В ній фігурує п'ять змінних: витрачені зусилля, сприйняття, отримані результати, винагоро­да, ступінь задоволення. За цією моделлю результати залежать від зусиль співробітників, їх здібностей, а також усвідомлення своєї ролі. Рівень докладених зусиль визначається цінністю ви­нагороди й результатами, тобто людина задовольняє свої потре­би через винагороду за досягнуті результати. Важливий висно­вок Портера й Лоулера полягає в тому, що результативна праця викликає задоволення .

  

4. Нова теорія-теорія визначення цілей.

Теорія визначення цілей передбачає, що поведінка є резуль­татом свідомих цілей та намірів». Тому за допомогою визначен­ня цілей для працівників організації менеджер повинен уміти впливати на їхню поведінку. За цієї передумови головне - ро­зуміння процесу, за допомогою якого люди ставлять цілі, а тоді працюють над їхнім досягненням. В оригінальній версії теорії визначення цілей є дві особливі характеристики - складність цілі і специфічність цілі, які, як вважають, визначали процес виконання роботи.

Складність цілі - це ступінь, до якого ціль важка для досяг­нення та потребує значних зусиль. Якщо люди працюють для досягнення цілі, то суттєвим є припущення, що вони працюва­тимуть наполегливіше для досягнення складніших цілей.

Специфічність цілі-це її якість і точність

Ціль «зростання продуктивності» не має специфічності, тоді як ціль «зростан­ня продуктивності на 3% протягом наступних шести місяців - має. Деякі цілі, зокрема ті, що передбачають витрати, випуск продукції, прибутковість та зростання, надаються до специфі­кації. Однак інші, наприклад, зростання задоволення від пра­ці, мораль, імідж і репутація компанії, етика, соціальне від­повідальна поведінка важче специфікувати. Як і складність, специфічність тісно пов'язана з виконанням роботи. Зокрема, згаданим вище дослідженням роботи водіїв вантажівок також вивчали специфічність цілей. Початкові перевезення, що їх ви­конували водії вантажівок, як виявило9я, становили 60% від максимальної маси, яку кожна вантажівка могла б перевозити. Менеджери визначили водіям нову ціль - 94% маси, яку водії незабаром досягай. /)тже, ціль водіїв була як складною, так і специфікованою.

З огляду на популярність та підтримку з боку менеджерів врешті-решт було запропоновано розширену модель визначення цілей, що повніше охоплює складність цього процесу в органі­заціях. Розширеною теорією передбачено, що зусилля, спрямо­вані на ціль, є функцією чотирьох цільових ознак: складності та специфічності, що описані вище, та сприйняття і зобов'язання. Сприйняття цілі - це ступінь, до якого особа сприймає ціль як свою власну. Зобов'язання щодо цілі - це ступінь, до якого особа особливо зацікавлена у досягненні цілі. Менеджер, який за­являє, що зробить усе потрібне для зменшення витрат на 10%, бере на себе зобов'язання для досягнення цілі. Чинники, які мо­жуть прискорити сприйняття і зобов'язання щодо цілі, є такі: участь у процесі визначення цілі; надання цілям творчого, про­те реалістичного характеру; віра, що досягнення цілі приведе до винагород.

Одна з найважливіших нових теорії мотивації- це теорія визначення цілей. Ця теорія передбачає, що комбінація складності, специфічності, сприйняття і зобов'язання щодо цілей визначає зусилля, спрямовані безпесередньо на до­сягнення цілі. Ці зусилля завершуються результатом виконан­ня роботи, коли вони доповнені відповідною організаційною підтримкою, особистим внеском. Крім того, виконання роботи розуміють як спрямування до

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні