Трактат Буало «Мистецтво поетичне»

План

Буало і його «Мисиецтво поетичне». 3

Мистецтво поетичне. 4

Герої з роману. 7

Лист  до  пана  Перро,  члена  французької  Академії 10

Використана література. 24

 

 

 

 

 

 


Буало і його «Мистецтво поетичне»

Віршований трактат Буало «Мистецтво поетично» нале­жить до найвидатніших пам'яток світової естетичної думки. Твір майже на три століття пережив свою історичну епоху і літера­турну практику, яка його породила. Минав час, змінювалися художні погляди в суспільстві, а «Мистецтво поетичне» не втратило інтересу навіть тепер, коли наука про поезію збага­тилась на основі революційної теорії марксизму і досягнень реалістичного мистецтва.

Тимчасом доля «Мистецтва поетичного» була складною. Навіть сучасники Буало по-різному ставились до його поетич­них принципів. У художньо-естетичних засадах французького класицизму, зведених Буало до чіткої цілісної системи, одні сучасники бачили непорушні норми і закони художньої твор­чості, а інші, навпаки, висміювали і принижували автора та його твір. Нищівній критиці піддавали «Мистецтво поетичне» вже у XVIII ст. французькі просвітителі. Пізніше розгром тво­ру довершували поети - романтики. Однак важко назвати інший теоретичний твір тих часів, який користувався б такою широ­кою популярністю і впливом, як поема Буало.

Суперечливі і цілком протилежні оцінки літературно-есте­тичної системи Буало, звичайно, відбивають боротьбу проти­лежних тенденцій і напрямів у різні літературні епохи

Вод­ночас сучасний читач не обійде увагою і ті дійсні кричущі суперечності, які пластині поглядам Буало і природу яких слід шукати в особливостях його історичної доби.

Буало рішуче виступав проти консерватизму сучасної йому літератури. Тимчасом його власна літературно –естетична концепція спрямована па регламентацію творчості, па каноні­зацію і увіковічення практики класицизму - того методу, художні принципи якого він вважав вічними, незмінними і єди­но вірними. Цю антитезу знаходимо в багатьох твердженнях теоретика у своїх працях. Односторонністю, а відтак і обмеже­ністю позначені самі по собі прогрес піші вимоги Буало щодо об'єктивного змісту н мистецтві, наслідування «природі», прав­дивості характерів і ситуацій, вірності законам жанру та пінії принципи, які він стверджував.

 

Мистецтво поетичне

Справжнє значення поетики Буало вимальовується при історичному підході до неї. його теоретична система надзви­чайно вірно і послідовно відображала художні ідеї і принципи, висунуті практикою французького класицизму, який дістав назву золотого віку французької поезії. Цей метод, розвиток якого був зумовлений розквітом абсолютистської держави і її культури, становив прогресивний етан в історії літератури. Увібравши в себе кращі гуманістичні традиції попередніх епох, зокрема античності і культури Відродження, мистецтво абсо­лютизму висунуло ряд нових прогресивних художніх ідей, які пізніше лягли к основу мистецтва просвітительства. Видатні поети і теоретики класицизму, хоч ще несміливо і непослідовно, все ж плекали й відстоювали ті принципи та ідеї, які були під­хоплені буржуазною французькою революцією XVIII ст.

Зрозуміло, що перехідний, двоїстий характер доби зумо­вив і суперечливість естетичної системи класицизму, її речники намагалися поєднати і узгодити художні ідеї прогресивно на­строєної буржуазії і традиції аристократично-дворянської літератури. Чисто зовнішній і штучний характер такого компромісу був цілком у дусі політичних і економічних взаємні], характер­них для суспільства абсолютистської Франції XVII ст. Анта­гонізм інтересів дворянства і буржуазії стримувався владою централізованої держави.

Характеризуючи абсолютну монархію у Франції та деяких інших великих європейських державах, Карл Маркс підкреслю­вав, що вона виступала як цивілізуючи центр, як об’єднуюче начало суспільства, була тим горнилом, «в якому різні еле­менти суспільства зазнавали такого змішання і оброблення, яке дозволило містам проміняти своє середньовічне місцеве само­врядування на загальне панування буржуазії і публічну владу громадянського суспільства». Таким

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11