Трудовий договір з молодим спеціалістом

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

з молодим спеціалістом

 

 

м. Рівне                                                                                        «25» вересня 2008 р.

 

Державне підприємство  Рівне ОБЛ Єнерго  в особі директора  підприємства  Ліскевич Володимир Сергійович, який  діє   на    підставі  Статуту підприємства, зареєстрованого в Рівненській   райдержадміністрації м. Рівного від 12. 04. 2003 року  за № 003425 , іменований далі Роботодавець, з однієї сторони  і Власик Сергій Володимирович

23 січня 1981 року народження,

проживає за адресою:

м. Рівне, вул. Чорновола буд. 5, кв. 32

паспорт: серія МЮ №  234576,

виданий Корецьким УМВС  України в м. Корець  

12 жовтня 1995 року.

Індифікаційний код № 4576609,

Іменований далі Працівник, з наступної сторони, уклали цей договір на підставі: направлення на роботу, виданого «Київським технічним університетом».

      1.    РРРР РРРапаапррнЦей договір є безстроковим,   укладається на невизначений строк

  1. .

 

2.  Працівник зобов’язується виконувати функції помічника головного інженера      підприємства.  
 
3.     Працівнику надається відпустка тривалістю 30 календарних днів, перед виходом на роботу, після закінчення навчального закладу;
3. 1.   Право на грошову  допомогу під час відпустки у розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі;
3. 2.  Право на усі види соціального захисту, передбачені законодавством України, колективним договором підприємства. 
 
  4.   Працівника зобов’язаний:  Відпрацювати за виданим направленням не менше трьох років; 
 4. 1.  Відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати всі витрати у разі не прибуття за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років. 

 

 

 

4. 2. Працівник зобов’язується виконувати функції помічника головного інженера      підприємства,  відповідно до розроблених і затверджених  в установленому порадку посадових інструкцій з підляганням внутрішньому трудовому  розпорядкові.

 

5.  Роботодавець зобов’язаний:    виплачувати працівникові заробітну плату  в розмірі: посадового окладу,  згідно штатного розпису,  та доплат і надбавок, передбачених установчими документами підприємства;

 

5

1. Забезпечувати умови  праці, необхідні для виконання роботи, передбачене законодавством про працю;

  •  

 

5. 2. Забезпечувати  працівника та його сім’ю житлом  (одно кімнатною ізольованою квартирою);    

6.   Договір розривається в одно сторонньому порадку у разі не дотримання  сторонами законодавства про працю. 
7.  Неможливості  надання працівникові роботи за спеціальністю 
згідно з медичним    висновком    (якщо  медичний огляд     для   прийняття  на роботу  відповідно  до законодавства є обов'язковим);
8.   У разі банкрутства  підприємства. 
9.    Час виконання робіт установлюється з 8. 00 до 19. 00 год.

 При розподілі робочого дня на частини з 8. 00 години до 12. 00 години та з 14. 00 години до 19. 00 години.

10.   Вихідні дні та щорічна відпустка надаються,  за вибором працівника, вихідні дні встановлюються не більше двох днів на тиждень. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

11.   Працівник  підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню за рахунок роботодавця в порадку, передбаченому законодавством.

12.    Усі відносини, що виникають між сторонами в наслідок укладення цього договору,  регулюються чинним законодавством про працю.

13.    Спори,  що виникають у разі порушень пунктів договору, розглядаються  в судовому порядку.

14.     Цей договір набирає чинності з моменту його підписання.

15.     Трудовий договір складаєтьсь у двох  автентичних примірниках, один з яких   знаходиться у  Роботодавця,  другий - у  Працівника.

16.      Підписи сторін:

 

 

     Роботодавець: ______________               Працівник: ______________

                                       підпис                                                    підпис                                                                

 

        «25» вересня   2008року                          «25» вересня   2008року