Трудовий договір з молодим спеціалістом

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

з молодим спеціалістом

 

м. Рівне                                                                 «25» вересня 2008 р.

 

Державне підприємство Рівне ОБЛ Єнерго в особі директора підприємства Ліскевич Володимир Сергійович, який діє на підставі Статуту підприємства, зареєстрованого в Рівненській райдержадміністрації м. Рівного від 12. 04. 2003 року за № 003425, іменований далі Роботодавець, з однієї сторони і Власик Сергій Володимирович

23 січня 1981 року народження,

проживає за адресою:

м. Рівне, вул. Чорновола буд. 5, кв. 32

паспорт: серія МЮ № 234576,

виданий Корецьким УМВС України в м. Корець

12 жовтня 1995 року.

Індифікаційний код № 4576609,

Іменований далі Працівник, з наступної сторони, уклали цей договір на підставі: направлення на роботу, виданого «Київським технічним університетом».

1. Цей договір є безстроковим, укладається на невизначений строк

2.  Працівник зобов’язується виконувати функції помічника головного інженера підприємства.  
3.  Працівнику надається відпустка тривалістю 30 календарних днів, перед виходом на роботу, після закінчення навчального закладу; 
3. 1.  Право на грошову допомогу під час відпустки у розмірі академічної або соціальної стипендії, що вони отримували в останній місяць навчання у вищому навчальному закладі;
3. 2.  Право на усі види соціального захисту, передбачені законодавством України, колективним договором підприємства. 
 4.  Працівник зобов’язаний: Відпрацювати за виданим направленням не менше трьох років;  
 4. 1
						
Відшкодувати у встановленому порядку до державного бюджету вартість навчання та компенсувати всі витрати у разі не прибуття за направленням або відмови без поважної причини приступити до роботи за призначенням, звільнення з ініціативи адміністрації за порушення трудової дисципліни, звільнення за власним бажанням протягом трьох років.

4. 2. Працівник зобов’язується виконувати функції помічника головного інженера підприємства, відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку посадових інструкцій з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові.

5. Роботодавець зобов’язаний: виплачувати працівникові заробітну плату в розмірі: посадового окладу, згідно штатного розпису, та доплат і надбавок, передбачених установчими документами підприємства;

5. 1. Забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачене законодавством про працю;

5. 2. Забезпечувати працівника та його сім’ю житлом (одно кімнатною ізольованою квартирою);

6.  Договір розривається в одно сторонньому порядку у разі не дотримання сторонами законодавства про працю. 
·        Неможливості надання працівникові роботи за спеціальністю 
згідно з медичним висновком (якщо медичний огляд для прийняття на роботу відповідно до законодавства є обов'язковим);
·        У разі банкрутства підприємства. 
7.  Час виконання робіт установлюється з 8. 00 до 19. 00 год. 

 При розподілі робочого дня на частини з 8. 00 години до 12. 00 години та з 14. 00 години до 19. 00 години.

8. Вихідні дні та щорічна відпустка надаються, за вибором працівника, вихідні дні встановлюються не більше двох днів на тиждень. Тривалість щорічної оплачуваної

1 2