Вчення про криміналістичні версії

План

Криміналістична версія та її значення для розслідування злочинів

Основні етапи розвитку вчення про криміналістичну версію

Різниця між криміналістичною версією і гіпотезою

Класифікація криміналістичних версій

Порядок (етапи) побудови криміналістичних версій 

Вимоги, які повинні ставитися до висунутої криміналістичної версії

Порядок перевірки криміналістичних версій

 


 Криміналістична версія та її значення для розслідування злочинів

Яку процесі будь-якої іншої пізнавальної діяльності, так і під час розслідування злочинів відбувається не проста констатація фактів, а складний діалектичний процес, пов'язаний з їх аналізом. Особи, котрі займаються розслідуванням справи, від зовнішньої сторони події ідуть до встановлення зв'язків, які існують між окремими фактами і обставинами події, що досліджується, від знання про теперішнє - до знання про минуле. Тому особливе значення в цьому процесі має така формально-логічна категорія, як гіпотеза, тобто умовивід з припущеннями. Стосовно діяльності правоохоронних органів із розкриття злочинів, вона отримала назву "криміналістична версія", яка слугує логічною основою планування розслідування злочинів.

Термін "версія" походить від латинського слова "versio". Його буквальний переклад на українську мову означає "видозміна", що тлумачиться як одне з декількох відмінних між собою положень або пояснень якого-небудь факту, явища. Цей термін означає, що для пояснення однієї і тієї ж сукупності фактичних даних завжди повинно бути декілька версій.

Таким чином, побудова версій і їхня перевірка у процесі розслідування кримінальної справи перетворюється в один з криміналістичних методів пізнання.

Отже, можна дати визначення цієї криміналістичній категорії. Криміналістична версія - це обґрунтоване припущення особи, яка уповноважена здійснювати діяльність із виявлення, розкриття і розслідування злочинів; щодо фактів, явищ чи групи фактів або явищ, які мають або можуть мати значення для справи і свідчать про сутність події, що досліджується; про причини, які її викликали; про винних осіб, характер їхньої вини та інші обставини, що сприяють встановленню істини у справі.

 Основні етапи розвитку вчення про криміналістичну версію

Учення про криміналістичну версію почало розроблятись у криміналістиці в 20-ті pp. XX ст. Відомі вчені В. І. Громов, С

О. Голунський у своїх працях обґрунтували тезу про ті що розслідування кримінальних справ проводиться не ли за допомогою технічних прийомів. Важливою стороною роз дування є логічне мислення, використання індуктивного і д дуктивного методів.

Уперше у вітчизняній криміналістиці визначення версії пропоновано у 1940 р. відомим вченим Б. М. Шавером. Під ве сією він розумів припущення слідчого, яке ґрунтується на маті ріалах справи, про характер злочину, мотиви, внаслідок яки його скоєно, про осіб, які могли вчинити злочин.

У подальшому в криміналістичній літературі було запропоновано велику кількість інших визначень версії, які відрізняються одне від одного залежно від того, що той чи той автор вважає головним у версії: її логічну природу, евристичні, змістовні чи функціональні аспекти.

Більшість вчених розглядали проблему версії у тісному взаємозв'язку з питаннями планування розслідування злочинів, об'єднуючи їх у загальний розділ. Однак думка про доцільність створення самостійного розділу у криміналістиці - вчення про версії - була висловлена ще в 50-ті pp. минулого століття.

Позицію криміналістів про необхідність об'єднання версій і планування в загальний розділ її прихильники пояснювали тим, що теорія версій не має самостійного значення, тому що практична діяльність з побудови версій не є самометою, а лише передумовою встановлення істини і це свідчить про її несамостійний характер. Проте в сучасних наукових роботах проблеми теорії версій домінують. Під час розробки ж питань планування здебільшого увага приділяється

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні