Урок - Енергоаудит нашого будинку

Тип проекту: за домінантною діяльніс­тю — інформаційно-дослідний, практично орієнтований; за ха­рактером контактів — внутріш­ній; за кількістю учасників — гру­повий; за тривалістю виконан­ня — середньої тривалості.

Навчальні предмети: основи еколо­гічних знань, географія, хімія, фі­зика, основи економічних знань, основи безпеки життєдіяльності.

Кількість учнів: 31.

Актуальність

Проблеми охорони навколишнього середовища є супутницею розвитку науково-технічного прогресу, наслід­ком недостатнього врахування еко­логічного фактора під час економіч­ного розвитку. На жаль, людство ще не навчилося дбайливо й раціональ­но використовувати природу в інте­ресах усіх мешканців планети, уна­слідок чого воно зіткнулося з про­блемою навколишнього середовища, що сьогодні доповнюється рядом го­стрих соціальних проблем.

Прагнучи енергозбереження, ми роз­глядаємо різні види застосування енергії з корисною метою. Ми дослі­джуємо можливості одержання того ж результату з меншою витратою енергії, меншими втратами її якос­ті, з оптимальним використанням відновлюваних джерел енергії. Нама­гаємося дати якнайповніший список рекомендацій щодо енергозбережен­ня, із якого в кожному конкретному випадку варто обирати енергозбері­гаючі заходи індивідуально.

Разом із тим ми повинні пам'ятати, що набагато легше зберегти одини­ці енергії, ніж виробити знову. Збе­рігаючи енергію в будинку, ми також зменшуємо втрати енергії на її вироб­ництво й транспортування, а отже, знижуємо негативний вплив на на­вколишнє середовище.

Цілі:

формувати:          

 • екологічно орієнтований тип по­ведінки;
 • навички екологічно стійкого й безпечного стилю життя;
 • активну соціальну позицію учнів, що допомагає на практиці підви­щити ефективність використан­ня енергії в школі, удома і зроби­ти крок до розв'язання глобальної проблеми енерго- й ресурсозбе­реження;
 • мотивацію щодо заощадження ресурсів та енергії;
 • переконання необхідності знань для нормального й комфортного життя в майбутньому;
 • уміння розв'язувати задачі з еко­номічним змістом;
 • екологічну культуру особистості, почуття причетності до розв'язан­ня енергозберігаючих проблем своєї країни;
 • навички самостійних досліджень;

навчати:

 • зменшувати негативний вплив на довкілля;
 • економити сімейний бюджет;

стимулювати:

 • зацікавленість учнів проблемою енергозбереження, раціональним використанням енергоресурсів;
 • інтерес до застосування різних наукових досягнень, сприяти усвідомленню їх значимості;
 • інтерес до наукових досліджень і практичного застосування знань, одержаних у Школі;
 • створення в учнів ефекту при­сутності й відчуття живої участі у важливій справі;
 • участь школярів у корисній діяль­ності у сфері ресурсозбереження;
 • особистий внесок кожного учня в справу енергозбережен­ня, раціонального використан­ня енергоресурсів як складової розв'язання проблеми глобаль­них змін клімату;

розвивати:

 • творчі здібності учнів;
 • бажання самостійно вдосконалю­ватися і розвиватися;
 • критичне мислення.

УРОК-ЗАХИСТ ПРОЕКТУ

Тип уроку: узагальнення та система­тизації знань.

Обладнання: ілюстративний мате­ріал, схеми, діаграми, таблиці, калькулятор, мірний стакан, се­кундомір.

Очікувані результати:

 • створення діаграми для з'ясування ступеня реального енергозаощадження;
 • формування готовності до раціо­нального розподілу сімейного бюджету шляхом зменшення ви­трат за комунальні послуги під час розв'язування задач економічно­го змісту;
 • з'ясування шляхів заощадження енергії;
 • укладання порадника розумно­го реального споживання енергії з метою розкриття можливостей власного впливу на зменшення забруднення атмосфери, усвідом­лення розуміння особистої
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні