Утворення нових слів в англійській мові за допомогою морфеми –er

шкільні і студентський скорочення популярні в навчальних закладах. Військові скорочення, навпаки, виходять за межі казарми і полігену, а газетярські спостерігаються на всіх рівнях усного мовлення.

  Службові слова, як правило, не скорочуються, за винятком сполучника and, що зводиться до позначення &. Прийменники в абревіатурах, загалом, зберігаються, наприклад: C-in-C – commander-inchief, c-to-c – centre to centre.

  Скорочення, що часто трапляються в усній і писемній мові, виконують певну синтаксичну функцію у реченні і набирають граматичних закінчень, наприклад: buses, cruits, docs, fridges, вживаються з означеним і неозначеним артиклем – a cap, the UNO, the USA. Вони можуть приєднувати афікси і входити до складу композитів. Процес утворення скорочень досить активний, і кількість їх постійно зростає.

  Зворотній словотвір – це процес у якому деривація нових слів відбувається шляхом втрати афікса існуючого прототипу. При цьому відбувається морфемне перетворення структури слова. Спрощення афікса не обов’язково стосується іменника, що означає виконавця дії. Зворотне утворення “to gas” залити пальне а бак автомобіля” походить від іменника gasoline, а збіг з іменником gas “газ” часто потребує контекстного уточнення.

  Римовані комбінації або редуплікативні композити утворюються шляхом повторення тієї ж самої основи, наприклад: ack-ack, choo-choo, go-go.

  Римування має свій мовний статус. Існує кілька типів повтору. Найпроостіший римовані утворення ще мають назву ітерації-повторення, наприклад: boo-boo, go-go, yuk-yuk. Такі повтори близько існують з вигуками.  

1
4. Конверсія

Процес утворення нового слова може бути поєднаний з переходом його із класу однієї частини мови в інший. Це одне із головних джерел поповнення мовної лексики і для нього майже не існує формально-морфологічних обмежень. Таке морфоло-семантичне перетворення називається конверсією. Термін вперше вжив відомий дослідник англійської мови Р. Суіт у своїй книзі New English grammar у 1891 році.

Інші дослідники протиставляли терміни функціональна зміна, нульова деривація, кореневе творення, про те термін конверсія видався найбільш вдалим. У мові існує значна кількість слів, форми яких не мають ніяких зовнішніх ознак для визначення їх приналежності до певної частини мови. Глянувши на слово house, ми не в змозі установити його формальний граматичний клас – воно може вживатися як іменник, прикметник та дієслова.

Конверсія – це засіб словотвору, при якому утворення нової частини мови на грунті одного кореня викликає внутрішні зміни мовної одиниці. Змінюються при цьому семантичні зв’язки слова і його синтаксичні функції. Це стосується як поширених випадків конверсії – утворення дієслів від іменників та іменників від дієслів, - так і зміни у межах інших частин мови, що видно із наступних прикладів: for ward a-adw-n-v-int, hollow-adw-a-v, like a-adv-prep-n. Словоформа out викликає зацікавлення своєю принадлежністю до 5 частин мови – іменників, прикметників, прислівників, прийменників і, навіть, вигуків (out! – “геть!”).

І навпаки такі широковживані дієслова, як ask, assail, argue, reduce, refer, reflect, в іменники чи інші частини мови не конвертуються.

  Конверсію, тому, не слід вважати, як це часто робиться, всеосяжним типом словотвору. Системність засобів словотвору – явище гнучке. Конверсії інколи уникають слова, що набули якогось словотвірного афікса (особливо, префікса),

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні