Утворення нових слів в англійській мові за допомогою морфеми –er

а також слова, які при зміні парадигматично статусу виявляють семантичну не відповідальність іншій частині мови. З цієї причини, наприклад, не конвертуються іменники типу an area, а задля морфологічних потреб входять до відповідних словосполучень.

Характерною ознакою конверсії є те, що їй підвладні, головне, широковживані слова з простою морфологічною структурою.

Конверсія-переважаючий тип дієслівного словотвору. Нові дієслова утворюються часто від іменників. Утворені іменника від прикметника – процес набагато складніший, ніж конвертування прикметника від іменника. Це пов’язано з суттевеми змінами семантичної структури прикметника: значення якості нелегко перетворити на значення предмета. Субстантивація власних назв – явище досить поширене в англійській мові. В наслідок опредмечування утворені назви мешканців країни, міст, континентів.

Іменники можуть утворюватися від прикметниковщ-прислівникових сполучень.

Існують певні морфологічні перешкоди, через які відповідне слово не може конвертуватися. Так, раніше майже не конвертувалися складні іменники -–до конверсії не спонукала сама складність структури слова. Дієслівна конверсія не здійснюється стосовно географічних та власних назв.

Не конвертується віддієслівні іменники та іменники, що мають закінчення –ation, -ing, -ty, окремі загальні назви з високою мірою конкретності.

Морфологічне обмеження діє і в корелятах типу to cut in – an incut. Похідний іменник такого типу – наслідок морфологічного перетворення дієслівної фрази з прийменником – подальшої конвертивної деривації не дає

Кожне обмеження, як і кожне правило, стосується відповідного шару лексики. Лексика широкого вжитку лише підлягає різними трансформаціями, у такому числі і конверсії. Серед широко вживаних дієслів маємо значну кількість таких, які легко конвертуються в іменники і навпаки. У певній мірі однаково навіть їх сполучуваність.

За лексико-семантичними характеристиками дієслова поділяються на три підгрупи: стану, процесу і руху. Спостереження показують, що ступінь охоплення конверсією дієслів класу залежність від діапазону ознак дії, притаманних лексичній одиниці.

Численними є другорядні типи словотвору – скорочення (усні і писемні) бленд, звукозміна, умляут, чергування наголосу, зворотній словотвір, звукова імітація, фонетичне і морфологічне варіювання слова, римовані комбінації.

Своєрідним типом словотвору є конверсія – активний процес, який відбувається на трьох рівнях: морфологічному, синтаксичному і семантичному. Процес конверсії охоплює майже всі частини мови. Проте найактивніший він у межах іменника і дієслова. Конверсія має кілька критеріїв похідності, що визначають первинність однієї форми і вторинність другої. Діахронно розмежовується випадки конверсії, викликаної втратою одного з значень і власне конверсії, що набула високої активності протягом новітнього часу. Конверсія на сьогодні практично не має обмежень стосовно різних частин мови, супровідних відив словотвору на походження слів.

2. Практична частина

  Складні і складотворчі лексеми з суфіксом –er в англійській мові.

  В сучасній англійській мові, особливо в останні десятиріччя спостерігається активний процес утворення як складних так і складнотворчих іменником з суфіксом –er, які утворюються по моделям N+(V+er): atomsmasher, pen-pusher, bridoe-builder, earthshaker, leg-puller; (N+N) +er: beachcomber, keynoter, headliner; (A+N)+er: free-styler, golden-ager, high-riser.

Розглянуті нами складні іменники з останніми (стоячим перед суфіксом – er) дієслівним компонентом являють собою значно велику групу слів (4240 одиниць) які належать до пізних стилістичних шарів лексики,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні