ВИЩА СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА

в кожному навчальному предметi, тобто несуть нову навчальну iнформацiю, новi знання, якi повинен опанувати суб'єкт. До таких понять ми вiдносимо визначенння, дефiнiцiї, закони, теореми i т. iн., з якими суб'єкт навчання зустрiчається вперше при вивченнi певної галузi людського знання.

Визначення нової iнформацiї в пiдручниках для нашого дослідження технiчно не викликає утруднень тому, що ця iнформацiя дидактично видiляється в текстi пiдручника в той чи iнший спосіб (пряма вказiвка, змiна шрифту, пiдкреслення тощо). Це зроблено автором пiдручника i, поважаючи його думку, ми орiєнтуємося на його розумiння щодо внутрiшньої структури пiдручника, формування змiсту, вiдбору методiв подання та розподiлу нової навчальної iнформацiї в текстi. Таким чином, проблема надiйностi, достатностi i репрезентативностi первiсних даних вирiшується тiльки множиною тих пiдручникiв, що розглядаються.

Зрозумiло, що новi знання в пiдручнику можуть бути "схованi" в коментарях, поясненнях, доведеннях i т. iн., але ми в своїх дослiдженнях обмежуємось, поки що, аналiзом явно видiленої автором нової навчальної iнформацiї. Поза увагою на першому етапi дослiдження ми залишаємо такi питання, як ранжування навчальної iнформацiї (за ознаками загальностi, пiдпорядкованостi, детермiнованостi, наступності тощо), її наочнiсть, непротирiчність, повнота, науковiсть та iншi характеристики навчальної iнформацiї.

 

 

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні