ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ З ДЕРЖАВОЮ

країна-реципієнт повинна підтримувати рівновагу шляхом проведення відповідної монетарної, фіскальної та валютної політики поряд із заходами стимулювання прямих іноземних інвестицій.


Використана література

  1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародний менеджмент»
  2. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент: Навч.-метод. посіб. lля самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2007. – 468 с.
  3. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.
  4. Транснаціональні корпорації: Навч. Посібник / В. Рокоча, О. Плотніков, В. Новицький та ін.. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

 

 

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні