Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку

План

План

1.   Вартісна оцінка її сутність і значення

2. Оцінка об'єктів обліку

3. Калькулювання як складова методу бухгалтерського обліку

1.   Вартісна оцінка її сутність і значення

Особливістю бухгалтерського обліку, яка відрізняє його від інших видів обліку, є відображення господарських засобів їх джерел та господарських процесів у грошовому виразі тобто, у вартісному вимірюванні. Іншими словами, бухгалтерський облік відображає ті засоби, процеси та явища які підлягають вартісному вимірюванню. З цією метою використовуються такі елементи методу бухгалтерського обліку як оцінка та калькуляція. Вивчення цих елементів методу бухгалтерського обліку є одним з важливіших етапів вивчення методології бухгалтерського обліку та головною передумовою вивчення поточного обліку окремих операцій, а також таких тем як "Бухгалтерська звітність" та "Облікова політика".

В економічній літературі часто калькуляцію вважають часткою оцінки, способом оцінки, пов'язують його рамки тільки з визначенням собівартості продукції. Тому необхідне чітке розмежування понять "вартісне вимірювання", "грошовий вираз", "оцінка", "калькуляція".

Грошовий вираз - це вимірювання господарських засобів, їх джерел та господарських процесів в грошовій одиниці (гривнях та копійках). Аналогічне значення має і поняття вартісне вимірювання. У зв'язку з цим правильно характеризувати бухгалтерський облік як такий, якому обов'язкове властиве вартісне вимірювання, що передбачає використання грошового вимірника.

Вимірюваність вважається необхідною передумовою визнання. Під вимірюванням або оцінкою слід розуміти привласнення числових значень об'єктам і подіям за визначеними параметрами

Оцінка включає три елементи: 1) об'єкт або подію; 2) належну до кількісної оцінки властивість (якість, ознака, характеристика); 3) шкалу виміру або сукупність одиниць виразу властивості. Будь-який об'єкт або подія мають декілька властивостей, які можна виміряти. Вибір властивості визначається метою оцінки.

Мета оцінки — це формування основного завдання, яке слід вирішити в результаті оцінки. Формування мети оцінки передбачає:

а) повне і правильне найменування об'єкту оцінки;

б) вид активів, які оцінюються;

в) вид майнових прав, які оцінюються;

г) дату оцінки.

Тому від правильності поставленої мети залежить вибір адекватної оцінки та уникнення помилок при оцінці активів і пасивів.

Вартісне вимірювання охоплює всі об'єкти бухгалтерського обліку: господарські засоби, їх джерела та господарські процеси. У відповідності до ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Єдиний грошовий вимірник є важливим принципом бухгалтерського обліку і фінансової звітності, який проголошує вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється у єдиній грошовій одиниці, а саме у грошовій одиниці України - гривні.

Оцінка - це спосіб вартісного вимірювання господарських засобів, джерел їх утворення, а калькуляція — спосіб вартісного вимірювання процесів придбання матеріальних цінностей, виробництва продукції, їх реалізації, а також окремих етапів процесу розширеного відтворення.

Оцінка господарських засобів (активів) та їх джерел (капіталу та зобов'язань) є відправним моментом бухгалтерського обліку і реальною основою його побудови.

В різних джерелах цей елемент методу бухгалтерського обліку визначається по-різному. Одні, визначають оцінку, як спосіб вираження у грошовому вимірюванні витрат живої і уречевленої праці, вкладеної в окремі види засобів і процесів.

Ціна як грошовий вираз вартості є базовою категорією при оцінці активів і господарських операцій. Будь яка ціна складається з таких елементів: собівартості реалізації; накладних витрат (адміністративні,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні