Вибір професії і проблема зайнятості молоді

План

Вступ

Майбутнє починається сьогодні

Пізнай себе: психологічний фундамент вибору

Об'єктивні орієнтири професійної ідентифікації

Алгоритм прийняття рішення

Література


Вступ

В умовах ринкової економіки, коли право на працю реалізується не через соціальні га­рантії, а через особисту ініціативу, проблема зайнятості молоді набуває особливої гостро­ти. Ефективним шляхом її вирішення є опану­вання професією, яка б постійно мала попит на ринку праці. Однак, як її обрати, мало хто знає. Як свідчать опитування, значна частина випускників середніх загальноосвітніх закладів не має визначених професійних намірів, як і усвідомлення необхідності серйозного підходу до справи вибору професії, визна­чення способів опанування нею. А це не проста справа. Прийняттям виваженого рішен­ня треба дати відповідь на виклики, які генерує уже доволі жорстко конкурентний націо­нальний ринок праці, що, до того ж, прискорено інтегрується в загальносвітовий. Зви­чайній людині, навіть дорослій, не кажучи вже про ту, яка тільки-но прощається з дитинс­твом, правильно, без допомоги спеціалістів зробити вибір дуже важко. Мета нашої статті — переконати молодь та батьків зважати на закони ринку, привернути увагу до проблеми суспільно-трудової спеціалізації за допомогою, по-перше, активного пізнання світу професій, а по-друге, — самооцінки можливостей щодо участі в тому чи іншому ви-

 


Майбутнє починається сьогодні

Інтереси сучасної людини надзвичайно різ­номанітні. Вони генеруються насамперед нав­коло біологічних потреб та індивідуальних інтелектуально-психологічних особливостей. І перших, і других надзвичайно багато, тому кожна людина, набуваючи самостійності на певному етапі свого розвитку, перебуває у ста­ні невизначеності, непевності, які є рідними сестрами страху перед майбутнім. Особливо гостро таке світовідчуття переживає молодь, що закінчує середній загальноосвітній заклад, досягає працездатного віку і набуває повно­цінних прав самостійно приймати і впровад­жувати в життя доленосні рішення. У такому стані людина найподатливіша до сторонніх впливів

У цьому криється небезпека неправильно визначити орієнтири у спрямуванні своїх дій. Такий стан у молодих людей типо­вий в усьому світі. Основним елементом меха­нізму виходу із нього є можливість здійснюва­ти акт вибору.

Учені «вибір» трактують як найбільш раціо­нальну стратегію в ситуації невиз­наченості. Вибір у житті людини — це настільки важливий інтелекту­ально-психологічний процес, що можна твердити, що людське життя є не що інше як безперервний, що-миттєвий ланцюг «виборів» одного з багатьох можливих варіантів пове­дінки, дій, міркувань. Життєвий ус­піх людини зрештою залежить від правильності зроблених виборів. Найяскравіше справедливість цього «філософського» висновку демонс­трує вирішення проблеми набуття індивідом досвіду, завдяки якому він стає здатним розвиватись. У цьому напрямку життєдіяльності людини найголовнішим за ниніш­ніх суспільних умов є визначення ніші праці, — тобто, як стати фахів­цем, професіоналом у певному виді діяльності.

Соціологічні дослідження засвідчують, що практично кожен третій випускник серед­нього загальноосвітнього навчального закла­ду обирає собі майбутню професію стихійно, без всебічного аналізу реальних і потенцій­них ресурсів, оцінювання можливостей їх мобілізації для досягнення визначеної мети, корекції своїх фахових уподобань з довго­тривалими тенденціями кон'юнктури профе­сій тощо. Існує дуже сильна залежність ви­бору від випадкових факторів, наприклад, порад друзів або знайомих, гонитва за мод­ною професією. Помилковість вибору, окрім матеріальних затрат, містить великий психо­логічний негатив, що може призвести згодом до глибокого розчарування, конфліктних си­туацій, викликати почуття невпевненості в собі, і, можливо, поставить на порядок ден­ний потребу змінити професію. Тому вибір професії — нелегка інтелектуально-психоло­гічна справа.

В якій ситуації опиняється юнак чи

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні