Вибір професії і проблема зайнятості молоді

індивідуальної роботи (пілот, налагоджувальник верстатів, слюсар з ремонту устаткування, економіст, програміст, математик, ювелір тощо).

Крайні типи характерів (чистий екстра- або інтроверт) трапляються рідко. Більшість лю­дей належить до проміжного типу — амбавер-ти. Амбавертам у виборі професії також необ­хідно враховувати свої психологічні особли­вості і риси характеру. Бажано, щоб тип про­фесійної діяльності збігався з характерологіч­ним типом особи. Скажімо, якщо вона това­риська, то більше підійдуть професії, пов'яза­ні із численними контактами, а якщо емоцій­но нестійка — вона не зможе виконувати ру­тинні види діяльності, що вимагають концен­трації впродовж тривалого часу.

Оцінювати свої професійні можливості по­винен кожен індивід самостійно, не відволіка­ючись на суспільні міфи, очікування інших людей, соціальні страхи, навіювання, насліду­вання. Необхідно розібратися у своїх потре­бах, інтересах, мотивах, схильностях, пріори­тетах, прийняти їх як очевидність, правильно оцінити з позиції реалізації, перспективності, усталеності. Як переконує приклад багатьох успішних у досягненні професійних вершин людей, саме такий підхід до вибору професії є найбільш ефективним.

У ситуації сумніву слід вибирати ту профе­сію, де здібності будуть максимально реалізо­вані. Особливо це важливо в тому сенсі, що професія повинна приносити задоволення (позитивні емоції), бо тільки в такому разі можна досягнути вершин майстерності у що­денному виконанні виробничих завдань.

На закінчення опису психологічного аспек­ту вирішення проблеми вибору професії не за­вадить наголосити, що природні задатки лю­дини мають величезну пластичність, значний потенціал для розвитку. Але водночас слід ма­ти на увазі, що вони навіть з примноженими знаннями і навичками не безмежні в практич­ному застосуванні, особливо в тій частині, що пов'язана з фізичним станом, індивідуальни­ми функціональними можливостями особи. Не завадить також знати про професію і в пла­ні спроможності опанувати відповідний обсяг необхідних знань

Незнання цих, здавалося б, другорядних нюансів, поширена причина по­милок у виборі молоддю майбутньої професії.

Потрібно чітко уявляти зміст і режим робо­ти обраної професії. Існує кілька тисяч профе­сій і ще більша кількість спеціальностей. Кож­на з них має свої особливості не тільки з причини різного виду використовуваної техніки або технологічного процесу, а й з огляду на ступінь психофізіологічного напруження, фі­зичних зусиль, санітарно-гігієнічних умов ви­робничого середовища. Звідси очевидно, що потрібно ознайомитися з особливостями май­бутньої трудової діяльності за укладеним списком професій. Важливо подбати про те, щоб відомості про ту чи іншу професію не ви­явилися перекрученими, неповними, однобіч­ними. Чим глибші знання про професії — тим менша ймовірність помилки при виборі. З ці­єю метою потрібно використовувати як ін­формацію з довідкової літератури, так і суд­ження авторитетних, компетентних людей.

 

Об'єктивні орієнтири професійної ідентифікації

Вибір професії відбувається в конкретному життєвому просторі особи, з його господар­ською системою. Виробничо-технологічна і соціальна структури продуктивних сил сус­пільства, що склались у певний історичний період, жорстко обумовлюють потребу в кад­рах у суворих пропорціях за професіями та за рівнями кваліфікації. Так, попит на робочу си­лу залежить від попиту на товари і послуги, які виробляють підприємства відповідного типу, рівня їхньої технічної оснащеності, ін­тенсивності та продуктивності праці, форм і методів організації виробництва, економічної кон'юнктури.

Сучасний світ професій надзвичайно розма­їтий. Ту т є професії, що збереглися з давніх ча­сів, а також ті, що виникли нещодавно. Орієн­туючись на професію, з якою без проблем можна буде знайти роботу, слід виходити з ак­сіоми, що досягнення визначеного результату є завжди наслідком підпорядкування своїх

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні