Вибір професії і проблема зайнятості молоді

для вітчизняних під­приємств проблему підвищення якості това­рів і послуг, розширення їхньої номенклатури. Вирішення ж її, як свідчить світовий досвід, — у впровадженні нових технологій і організа­ційних інструментів у виробництво товарів і послуг, що матимуть зростаючий попит на те­риторії країни; залученні до виконання робіт творчих особистостей, кваліфікованих спеціа­лістів. Виходячи з цієї перспективи та врахо­вуючи структуру продуктивних сил в Україні, що історично склалася, можна припустити, що в найближчій перспективі прискорено роз­виватиметься сільське господарство і тісно пов'язана з ним харчова промисловість. Наз­доганятиме Україна своїх західноєвропей­ських сусідів і в галузі житлового будівни­цтва, будівництва шляхів сполучення. В ком­плексі промислових галузей авангардне місце посядуть енергетика, видобуток корисних ко­палин, що слугуватиме основою для розвитку хімічної та фармацевтичної промисловості; набудуть поширення різноманітні технопар­ки. Важливі будуть також страхові компанії, пенсійні фонди, рекламні агенції, готельне господарство, зв'язок, туризм тощо.

Розвиватимуться вони на якісно новому ос­нащенні робочих місць та високоефективній організації праці, з використанням сучасних інформаційно-телекомунікаційних техноло­гій. Як свідчить досвід країн, де виробництво масових товарів і послуг здійснюється саме так, автоматична система машин заміняє не тільки функції фізичної, а й частини розумо­вої праці, беручи на себе як усі контрольно-вимірючі, так і значну частину логічних опе­рацій.

Розвиток вказаних видів економічної діяль­ності відбуватиметься при входженні в них іноземних компаній. Отже, виробничі колек­тиви в них формуватимуться з залученням фа­хівців із-за кордону, тобто конкуренція за кра­щі робочі місця значно посилиться. Адекват­ною відповіддю на такі перспективи можуть бути додаткові зусилля на досягнення вершин професіоналізму, і в цьому контексті найдо­речнішим буде опанування іноземної мови.

Ус і ці судження актуальні для таких видів діяльності, як охорона здоров'я, освіта і куль­тура, які, сподіваємося, нарощуватимуть свій потенціал.

Звичайно, без належного кадрового забезпе­чення не обійтися. Крім профільних фахівців, кожному підприємству, незалежно від здій­снюваного виду економічної діяльності, по­трібні будуть і бухгалтери, і юристи, і менед­жери з персоналу

Загалом використання ви­сококваліфікованої праці зростатиме, — в ін­шому разі знижуватиметься ефективність ви­робництва. При цьому продуктивність праці зростатиме, тому для деяких професій спосте­рігатиметься відносне скорочення потреби.

Відбуватимуться зміни, пов'язані з перехо­дом від індустріального до постіндустріально-го суспільства. Зазначені тенденції мають ста­ти орієнтиром уваги до професій, які йому потрібні.

 

Алгоритм прийняття рішення

Кожна людина, яка досягла значних успіхів на трудовій ниві, хоча б раз в житті обирала професію. Бо тільки досягнувши найвищого ступеня майстерності у виконанні певного ви­ду робіт, можна уникнути марґіналізації, соці­ально-культурної упослідженості. Зважаючи на таку обставину, процес вибору став предме­том наукових досліджень в таких аспектах: економічний, соціологічний, психологічний. Більшість наукових розробок стосовно розв’язання проблеми вибору професії молод­дю, що досягає працездатного віку, пропонує враховувати три позиції: власні побажання, мотиви і цілі; психологічні особливості, оці­нювання можливостей виконувати ту чи іншу роботу; встановлення переліку професій, що відповідають поточним вимогам існуючих в економіці робочих місць.

Вибір — це творчий процес прийняття рі­шення. Людина повинна повністю усвідомити, між якими альтернативами вона обирає. Варіант вибору, коли індивід обирає одну з кількох існуючих можливостей на основі від­повідності певному критерію, є класичним зразком простого вибору.

Загалом надзвичайно складний механізм вибору можна спростити до постадійного просування до обґрунтованого рішення (див. рис. 2).

Стрижнем розв'язання проблеми вибору професії є знаходження відповіді на питання: «Як із величезної

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні