Вибірковий метод спостереження

План

Вступ.

  1. Поняття вибіркового спостереження та його теоретичні основи.
  2. Помилки вибірки.
  3. Способи формування вибіркових сукупностей.
  4. Визначення необхідної чисельності вибірки.
  5. Малі вибірки.
  6. Дисперсійний аналіз.

Висновок.

Список використаної літератури.


Вступ.  

 У сучасному суспільстві в умовах економічних реформ, формуван­ням ринкових відносин, розвитку різноманітних форм господарюван­ня та інтеграційних процесів зростає роль статистики як одного з най­важливіших важелів державного управління національною економі­кою і культурою.

 Без аналізу статистичних даних неможливе управління державою як соціальним організмом, розробка і прогнозування соціально-еко­номічного розвитку, в тому числі і в галузі соціального контролю над злочинністю. Статистичні показники, що являють собою кількісне вираження соціально-економічних явищ у єдності з їх якісною визначеністю, є основним джерелом інформації для характеристики стану і розвитку народного господарства і культури.

 Узагальнюючи і аналізуючи дані про розвиток економіки і культу­ри, вишукуючи і виявляючи резерви, які є в народному господарстві, статистична наука і практика активно беруть участь у здійсненні ве­личних планів побудови правової, демократичної, соціальне орієнто­ваної держави з ринковою економікою

 Перед статистикою поставлені важливі завдання щодо подальшо­го вдосконалення системи статистичних показників, прийомів збиран­ня, обробки та аналізу масових статистичних даних, забезпечення всіх рівнів управління народним господарством і культурою вичерпною, вірогідною і точною інформацією.

 Невід'ємною частиною економічної освіти спеціалістів вищої ква­ліфікації у галузі суспільних наук, взагалі і юриспруденції зокрема, є статистична підготовка, вміння користуватися статистичними мето­дами дослідження, які дають змогу виявляти різні тенденціїї і законо­мірності. Тому покращення економічної освіти передбачає обов'яз­кове підвищення статистичної підготовки спеціалістів у різних галузях знань. У зв'язку з цим особливого значення набуває вивчення у вузах статистичної науки.

 У період гласності, побудови правової, демократичної, соціальне орієнтованої держави на засадах ринкових відносин важлива роль на­лежить правовій статистиці, завданням якої є не тільки інформуван­ня суспільства про істинний стан справ у сфері контролю за злочинністю, але виявлення зв’язків і взаємозалежностей правопорушень з політичним, соціально-економічним і моральним станом у країні.

 Тільки за допомогою даних правової статистики можна вивчити злочинність, судимість, адміністративні правопорушення, цивільно-правові і господарські спори та інші соціально-правові явища і процеси. Статистичний аналіз цих масових явищ і процесів дає змогу виявити причини, умови, мотиви і закони їх розподілу, дослідити динаміку злочинності та антисоціальної поведінки. Без використання даних правової статистики неможливе удосконалення діяльності правоохоронних органів, судів, органів юстиції та адвокатури.  

  1. Поняття вибіркового спостереження та його теоретичні основи.  

 Як зазначалось у розділі 3, за ступенем охоплення одиниць дослід­жуваної сукупності статистичне спостереження може бути суцільним і несуцільним.

Суцільне спостереження передбачає обстеження усіх без винятку оди­ниць генеральної сукупності. Наприклад, для визначення загальної чисельності населення під час перепису збирають дані про кожну ок­рему людину, яка проживає в країні, для встановлення обсягу вироб­леної продукції (сталі, вугілля, молока, м'яса тощо), ведуть щоденний облік її виходу і т. д.

Проте з деяких причин (великої трудомісткості, тривалості прове­дення, високої вартості тощо) суцільне спостереження часто буває еко­номічно недоцільним або практично

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні