Відмінності міської та сільської культури

План

Соціологія міста: сутність, проблеми, основні поняття

Соціологія села: розвиток, сутність, основні категорії

Українське село в координатах соціологічного погляду

Міська та сільська культура: відокремлення і взаємодія

Література

 Соціологія міста: сутність, проблеми, основні поняття

Місто являє собою складне соціально-територіальне утворення, до якого крім природного і матеріально-речового компонентів входять населення, виробництво і споживання матеріальних благ, тому воно і вивчається багатьма суспільними, економічними та географічними науками. Оскільки місто є певною соціальною системою, то воно також є об'єктом вивчення й соціологічної науки. З проблемами вивчення міста як соціально-поселенської спільності пов'язана спеціальна соціологічна теорія — соціологія міста.

Соціологія міста — це галузь соціологічної науки, яка вивчає закономірності виникнення, функціонування і розвитку міста як однієї з форм соціально-територіальної організації суспільства.

Соціологія міста як галузь соціології сформувалась в 20-30-их pp. XX ст. в США. Виникнення її пов'язане з різким зростанням міст і кількості міських жителів, а внаслідок цього із загостренням соціальних проблем міста. Соціологічні дослідження, що поклали початок цій галузі соціології, почали проводити представники Чиказької школи Р. Парк, Е. Берджес, Р. Маккензі, які вперше окреслили міську поселенську спільність як окремий об'єкт соціологічного дослідження у праці "Місто" (1925). Міська поселенська спільність розглядалася ними як складна мозаїка різноманітних соціальних груп, кожна з яких претендувала на певну територіальну зону

Просторова організація міста була представлена у вигляді концентричних зон, кожна з яких належала певній соціальній групі. Зміни в співвідношенні сил груп призводили до чергового переділу міської території. Основний предмет дослідження даних учених складали, як бачимо, міграційні процеси, міжетнічні відносини і явища соціальної дезорганізації міста. Місто в свою чергу вони уявляли як спрощений елемент суспільства, тому результати дослідження у галузі соціології міста вони переносили на суспільство в цілому. Дещо пізніше інший представник Чиказької школи Л. Вірт заклав основи урбаністичної концепції міста. На його думку, чисельність, густота і неоднорідність населення знаходять своє вираження в особливій міській культурі, що характеризується переважанням анонімних, ділових, короткочасних і поверхневих контактів у між-особистій взаємодії; зменшенням соціальної ролі сім'ї, різноманіттям культурних стереотипів, нестабільністю соціальних статусів громадян, послабленням впливу традицій на поведінку індивідів.

Подібні дослідження були спричинені об'єктивними факторами, що охопили американське суспільство міжвоєнних років: швидке зростання міського населення і збільшення його частки в соціальній структурі американського суспільства, значний приплив іммігрантів з інших країн, що загострило міжнаціональні суперечки та міжособисті конфлікти.

В Україні соціологія міста почала розвиватись в 50-их pp. , коли швидке зростання кількості міст гостро поставило проблему про шляхи їх подальшого розвитку.

Загалом, у західній і вітчизняній соціології виділилось три основних напрямки, в яких проводить свої дослідження соціологія міста.

Перший напрям охоплює такі питання як специфіка урбанізації в різних соціальних умовах, взаємозв'язок урбанізації та індустріалізації, проблеми управління, соціального прогнозування і планування міста.

Другий напрям виявляє своїм предметом дослідження внутрішньої структури міста, вивчення у цьому зв'язку соціально-демографічної і соціально-професійної структури міста, особливостей функціонування його соціальних інститутів, міського способу життя та міської культури.

Третій

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні