Виховання музичного мислення студентів у процесі естетичної оціночної діяльності

Виховання музичного мислення студентів у процесі естетичної оціночної діяльності

Особливого значення на сучасному етапі розвитку нашої держави набувають проблеми, пов’язані з вихованням творчої особистості, здатної спрямувати свою життєдіяльність у русло гуманістичного розвитку суспільства і саморозвитку на грунті засвоєння загальнолюдських та культурних цінностей. Дійовим засобом виховання гармонійно розвиненої особистості є мистецтво, яке безпосередньо впливає на її світогляд, мислення та художньо-творчий розвиток. Проте виховні можливості мистецтва не реалізуються самі по собі, а вимагають серйозної духовної та інтелектуальної діяльності. Унікальною особливістю музичного мистецтва є звернення до найпотаємніших струн людської душі. Тому дослідники у галузі музично-естетичного виховання дедалі більший інтерес виявляють до вивчення внутрішньої психологічної структури особистості, до особливостей сприйняття нею музичних творів.

Музичне мистецтво дозволяє викликати у слухачів певну оціночну реакцію і разом з тим пристосувати художній зміст до індивідуальності кожної людини, втілити задум автора в особистісну структуру слухача. В естетичній оціночній діяльності активно виявляються особливості кожної особистості, її індивідуальний досвід, суб’єктивне бачення світу. Питання вивчення механізмів естетичної оцінки, оціночної діяльності особистості, її ціннісних орієнтацій привертають увагу представників різних галузей знань – філософії, естетики, психології, соціології, мистецтвознавства і педагогіки. Великий інтерес становлять музикознавчі дослідження Б. Асаф’єва [9], Л. Мазеля [10], В. Медушевського [11], Є. Назайкінського [12] та ін. , які розробили принциповий підхід до аналізу музичного твору як цілісної структури, розкрили образно-виражальну єдність естетичного впливу змісту і форми на слухача. Наукові праці цих авторів є основоположними у визначенні критеріїв естетичної оцінки і дозволяють встановити її нормативний “еталон”.

У ряді праць помітне зближення теорії естетичного виховання з методами конкретно-соціологічних та психологічних досліджень

Так, у науковій літературі накопичено значний досвід соціологічного вивчення ціннісних орієнтацій у галузі музики учнівської молоді різних вікових груп. Значний інтерес становить індивідуально-психологічне дослідження процесу сприйняття й оцінки музики в праці О. Костюка “Сприймання музики і художня культура слухача” [7]. На великому експериментальному матеріалі автор глибоко і всебічно досліджує проблему засвоєння слухачами музичної культури, ступінь відповідності емоційно-естетичного відгуку людини реальній архітектоніці музичного твору. В роботі підкреслюється, що основним критерієм художньої культури слухача є вміння сприймати процес розвитку музичного твору, фіксувати його “вузлові моменти”, здатність до глибокого розуміння ідейно-художніх якостей твору.

Проблема виховання вміння цінувати прекрасне набуває особливого значення у справі підготовки музикантів-фахівців, зокрема вчителів музики, чия особиста система цінностей та вміння формувати її у майбутніх учнів і слухачів багато в чому зумовлюють рівень естетичного розвитку молоді. Значення підготовки вчителя музики до оціночної діяльності відзначалося ще в працях Б. Асаф’єва [9]. На його думку, поряд з навчанням хорового співу, гри на музичних інструментах, теорії та історії музики величезну роль у професійній діяльності вчителя відіграє розвиток здатності глибоко інтерпретувати музичний твір, правильно спрямовувати музичне сприйняття й оціночне ставлення до музики учнів шкіл.

Ця проблема знайшла широке відображення в педагогічній літературі, зокрема в працях О. Апраксіної [8], Л. Коваль [6], О. Ростовського [1], О. Рудницької [2;3;4] та ін. В них підкреслюється, що визначальним принципом навчання на музично-педагогічних факультетах є підготовка освіченого, висококваліфікованого музиканта-просвітителя. У зв’язку з цим одним з найважливіших критеріїв фахових якостей майбутнього вчителя музики має бути уміння правильно визначати естетичну оцінку музичних творів і аргументовано пояснювати своє ставлення до

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні