Виховання як умова формування мотивації учіння

План

  1. Психологічний об'єкт виховання та вимоги до виховного процесу
  2. Психологічні механізми формування особистості
  3. Мотивація і мотив. Вікові закономірності формування мотиваційної сфери
  4. Шляхи формування мотивів
  5. Виховання дієвого інтересу до навчання, до самостійної учбової діяльності

Використана література

 

 


Психологічний об'єкт виховання та вимоги до виховного процесу

Психологічним об'єктом виховання є ціннісно-смислова сфера особистості — народжувані у перебігу життя особистісні смисли, смислові установки і цінності, що регулюють дії та вчинки особистості в різноманітних проблемно-конфліктних ситуаціях морального вибору.

Ціннісна сфера особистості формується у кожної людини в цілісному процесі її індивідуального розвитку. Цьому процесу притаманні особливості, визначені Т. Мальковською та підтверджені результатами інших досліджень.

Так, засвоєння моральних цінностей передбачає наявність морального ставлення до них. Поведінка, що відповідає певним моральним вимогам лише на рівні вироблених звичок, власне кажучи, ще не є моральною, оскільки не містить ставлення до стандартизованої дії. Моральним можна вважати лише такий вчинок, в основі якого лежать знання моральної норми, свідоме ставлення до неї та прийняття рішення згідно з власною відповідальністю.

На формування ціннісної сфери особистості впливають цінності значущих для неї осіб (для учнів це батьки, однолітки, друзі, окремі учителі та ін. ). Істотним фактором є також сила традицій, звичаїв, забобонів. Оскільки перелічені фактори мають не лише позитивну, а й негативну дію, то виключно важливого значення набуває власне активне ставлення особистості до існуючих норм спілкування та взаємодії людей

Об'єктивна значущість явищ як така не забезпечує формування ціннісного ставлення до них особистості. Усвідомлення об'єктів соціальної дійсності як цінностей передбачає наявність особливих психологічних механізмів. Серед останніх на першому плані стоїть оціночна діяльність особистості, спрямована не лише на засвоєння та усвідомлення об'єктивно змістовного аспекту об'єкта чи предмета, а й на оцінювання їх властивостей з точки зору корисності, прийнятності тощо з метою задоволення потреб та інтересів особистості, реалізації цілей її діяльності.

Основою для розгортання виховного впливу має бути таке подавання певної соціальної цінності (ідеї, норми, вимоги), яке спонукало б вихованця до відповідного рефлексивно емоційного процесу. Результатом такої оціночної діяльності стає усвідомлення цінності, формування ціннісних орієнтацій. Лише за допомогою такого рефлексивного процесу (мислення, спрямованого на власне "Я") у контексті змісту соціальної цінності їй можна надати особистісного смислу, високої значущості. Важливим аспектом такої рефлексії є емоційне переживання особистості.

З огляду на викладене доходимо важливих для педагогічної практики висновків:

•  зміна смислових установок особистості потребує виходу за межі індивідуальної свідомості й відповідних змін у діяльності, що сприяла формуванню цих установок (діяльності, в якій відбивається ставлення особистості до певних цінностей, ідеалів, подій);

•  лише усвідомлення смислових установок недостатньо для їх зміни, треба ще змінити соціальну позицію, яка зумовила свого часу їх формування;

•  смислові установки та особистісні смисли відображаються словами лише за умови, що в них відбивається ставлення педагога до того чи іншого аспекту дійсності, що ці слова заново народжуються в діалозі — співробітництві педагога з вихованцями.

Наведений розгляд психологічного об'єкта виховання дає змогу сформулювати загальні методичні принципи виховання (О. Асмолов, I. Бех):

•  включення особистості у значущу діяльність;

•  зміни соціальної позиції особистості в референтній групі;

•  урахування домінуючої мотивації особистості при конструюванні виховного процесу;

•  цілеспрямоване створення емоційно збагачених виховних ситуацій;

•  особистісно розвивальне спілкування;

•  використання співпереживання як психологічного механізму у вихованні особистості;

•  систематичний аналіз вихованцем власних вчинків і вчинків інших, з'ясування їх наслідків для референтної групи.

Психологічні механізми формування особистості

Традиційна виховна практика орієнтується

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні