Використання методу ситуативного навчання на уроках англійської мови у загальноосвітніх школах

Використання методу ситуативного навчання на уроках англійської мови у загальноосвітніх школах

Розвиток освіти в Україні невід'ємно пов'язаний із становленням української держави. На сучасному етапі докорінні зміни, які відбуваються в системі освіти нашої держави визначаються стратегією випереджувального інноваційного розвитку і відбуваються у контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні загальнолюдські цінності. Сьогодні в Україні в цьому напрямі здійснюють практичні заходи, зокрема організовано широке впровадження в освітню галузь принципів Болонського процесу.

Знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів. Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями вимагають суттєвих змін у підході до викладання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для того, щоб наблизити навчальний процес до тих вимог, які ставить перед нами європейський вибір, нам необхідні зміни, що стосуються як змісту так і способу організації навчання. Ми вважаємо, що наблизити шкільну освіту до європейських канонів можна через нові методики викладання та змістовне оновлення предметів. Використання нових інтенсивних методів навчання сприятиме засвоєнню учнями знань, умінь та навичок, а також формуванню світогляду, розвитку здібностей, реалізації навчаючої, виховної та розвиваючої функції навчання. Від методів навчання значною мірою залежить розвиток учнів, якість засвоєних ними знань, набуття навичок самостійної роботи.

Цілями даної статті є обґрунтування доцільності використання нових методів викладання іноземних мов, підкреслення ефективності використання методу ситуативного навчання на уроках іноземної мови в загальноосвітніх школах, розробка конкретних практичних вправ.

Дослідження ефективності використання методу ситуативного навчання присвячені праці іноземних вчених: Richards J. C. , Rodgers T. S. , Firth J. R. та ін

Аналіз проблеми активних методів навчання здійснюється і в працях українських дослідників: О. Багрянцевої, С. Гапонової та ін. Зазначені джерела, безсумнівно, є великою теоретичною основою для вивчення методу ситуативного навчання, однак його педагогічний потенціал залишається недостатньо вивченим.

Історія розвитку методики як науки свідчить, що сучасні методичні інновації підготовлені всім процесом еволюції підходів та методів, що мали місце у практиці викладання іноземних мов. З середини 19 століття у Європі поширився рух реформи (The Reform Movement), який заклав основи для розвитку нових шляхів навчання мов та поставив проблеми, розв’язання яких є актуальним і нині. У 1920-х та 1930-х роках були систематизовані принципи, які склали фундамент британського підходу до викладання англійської мови як іноземної. Подальший їх розвиток заклав основи ситуативного навчання мови (Situational Language Teaching), основним принципом якого є твердження, що мова повинна вивчатись ситуативно, тобто лексичні одиниці та граматичні конструкції потрібно пояснювати в ситуаціях ідентичних або схожих до ситуацій з повсякденного життя. Вперше термін “ситуативний підхід” (“The Situational Approach”) був використаний британським лінгвістом Hornby у заголовку до ряду статей присвячених вивченню англійської мови.

Ситуативний метод визначається та обґрунтовується теорією структуралізму, адже використання тих чи інших лексичних та граматичних структур зумовлене певною розмовною ситуацією. Будь-який мовний акт існує в контексті певної ситуації, в рамках однієї з сфер діяльності. Такі британські лінгвісти, як J. R. Firth M. A. K. Halliday підкреслювали, що мова – це феномен, в якому значення, контекст та ситуація тісно взаємопов’язані. Ключовим поняттям

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні