Використання засобів мовленнєвої культури для організації PR-акцій

Використання засобів мовленнєвої культури для організації PR-акцій

Успішність функціонування будь-якої фірми значною мірою залежить від місця, яке вона посідає на діловій арені. Одним із засобів створення позитивного іміджу організації є розроблення і впровадження в життя системи паблік рилейшнз (PR), яка спрямована на встановлення зв’язків із громадськістю та передбачає здійснення багаторазової діяльності з метою формування в ділових партнерів і споживачів довіри до організації та її товару. Розрізняючи маркетинг і паблік рилейшнз, відомий зарубіжний фахівець у цих галузях Ф. Зейтель відзначив: якщо маркетинг «продає» якийсь продукт організації, то PR «продає» саму організацію.

Паблік рилейшнз (public relation (PR) - зв’язки із громадськістю) - управлінські дії зі встановлення й підтримання взаємовигідних відносин між організацією і громадськістю, від настроїв і міркувань якої залежить успіх чи неуспіх цієї організації.

Як свідчить практика, діяльність у сфері побудови зв’язків із громадськістю є важливим складником їх стратегії розвитку, засобом мобілізації внутрішніх резервів і реалізації власних можливостей. Сучасна концепція PR полягає в поширенні правдивої інформації про діяльність фірми, налагоджуванні взаємодії та взаєморозуміння між нею і громадськістю. Практичні аспекти концепції зв’язків із громадськістю фахівці (І. Д. Дороті, Г. Почепцов, І. Синяєва) поділяють на три групи

Перша з них включає активні дії з метою забезпечення доброзичливого ставлення до фірми з боку громадськості, формування позитивної оцінки результатів її професійної діяльності. Друга група аспектів передбачає організацію зусиль для збереження репутації фірми за рахунок сприятливого внутрішнього мікроклімату в трудовому колективі, дотримання працівниками гідного стилю поведінки, відмову від тих напрямів у роботі, які можуть завдати шкоди споживачам. Третя група аспектів практичної реалізації PR зорієнтована на використання таких форм і методів психологічної взаємодії всередині фірми й за її межами, які дають змогу виховувати в кожному її представникові почуття корпоративної соціальної відповідальності, гордості й зацікавленості не тільки в результатах своєї праці, але й у її користі для суспільства.

Зарубіжні фахівці виділили такі основні принципи, які треба враховувати під час організації PR-кампаній:

• широке використання національної та іншої емоційно забарвленої символіки, застосування продуманих лозунгів, які легко запам’ятати;

• випередження опонентів в інтерпретуванні подій, своєчасна організація дій, котрі здійснюють емоційний вплив на публіку;

• постійний і безперервний вплив на думку громадськості за допомогою всіх можливих контактних каналів;

• забезпечення відкритої і чесної інформації про стан справ фірми;

• спирання на об’єктивні закономірності масової свідомості та стосунки між людьми;

• повага індивідуальності, орієнтація на людину та її творчі можливості.

Створення позитивного іміджу фірми є цілісною системою дій, які треба здійснювати в такій послідовності:

1. Аналіз зовнішнього середовища. Його проведення спрямовано на визначення інтересів споживачів, ділових партнерів, громадських інтересів, які частково відображаються в засобах масової інформації та інших сферах.

2. Аналіз зв’язків організації із зовнішнім середовищем. Під час здійснення такого аналізу важливо встановити, наскільки ефективною є існуюча політика фірми в галузі PR, наскільки вона диференційовано враховує інтереси різних груп споживачів тощо.

3. Виявлення проблем і загроз

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні