Вимоги до документів що подаються для вчинення нотаріальної дії

Вимоги до документів що подаються для вчинення нотаріальної дії

Згідно Закону України "Про наторіат" не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші незастережні виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати внаслідок пошкодження, а також написані олівцем.

 Тексти нотаріально посвідчуваних угод, засвідчуваних копій документів і виписок з них, тексти перекладів та заяв повинні бути написані ясно і чітко; числа і строки, що стосуються змісту посвідчуваних угод, мають бути позначені хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб - без скорочень і з зазначенням їх адрес.

 Прізвища, імена та по батькові громадян повинні бути написані повністю із зазначенням місць їх проживання.

 Документи, викладені на двох і більше окремих аркушах, повинні бути прошиті, а аркуші пронумеровані і скріплені печаткою

Нотаріуси не приймають для вчинення нотаріальних дій доку­менти, що мають підчистки або дописки, закреслені слова чи інші

незастережні виправлення, документи, текст яких неможливо прочита­ти через пошкодження, а також написані олівцем.

Дописки, закреслені слова чи інші виправлення, які є в докумен­тах, що подаються для вчинення нотаріальних дій, повинні бути засте­режені підписом посадової (або уповноваженої на те) особи і печаткою установи, підприємства або організації чи особи, яка видала доку­мент. При цьому виправлення повинні бути зроблені так, щоб можна було прочитати як виправлене, так і помилково написане, а потім вип­равлене чи викреслене.

Не приймаються для вчинення нотаріальних дій документи, в яких неможливо прочитати все написане в них у первісному написанні, на­приклад документи, залиті чорнилом, потерті та ін.

Не приймаються розірвані документи і такі, що викладені на двох і більше окремих аркушах, якщо аркуші не прошнуровано, не прону­меровано і кількість прошнурованих аркушів не завірена підписом по­садової (уповноваженої на те) особи та печаткою установи, підприєм­ства, організації чи особи, яка видала документи.

Тексти нотаріально посвідчуваних угод, засвідчуваних копій доку­ментів і виписок з них, тексти перекладів і заяв повинні бути написані зрозуміло і чітко; числа і строки, що стосуються змісту посвідчуваних угод, мають бути написані хоча б один раз словами, а назви юридичних осіб — без скорочень та із зазначенням їх адреси

У разі потреби зазна­чають номери рахунків юридичних осіб в установах банків.

Прізвища, імена та по батькові громадян повинні бути написані по­вністю із зазначенням місця їхнього проживання. При посвідченні угод за участю іноземних громадян зазначають також їхнє громадянство.

На нотаріально оформлюваних документах незаповнені до кінця рядки та інші вільні місця прокреслюються нотаріусом, за винятком документів, призначених для дії за кордоном, де про креслення не до­пускаються. Дописки і виправлення повинні бути застережені нотарі­усом перед підписом відповідних осіб (учасників угод та інших осіб, які підписали угоду, заяву тощо) і повторені в посвідчувальному на­писі. При цьому виправлення повинні бути зроблені так, щоб усе по­милково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

Виправлення, зроблені в тексті нотаріально оформлюваного доку­мента, що не потребує підпису особи, яка звернулася за вчиненням но­таріальної дії (наприклад, копія документа), застерігаються нотаріу­сом лише в кінці посвідчувального напису.

Якщо документ, який підлягає посвідченню або засвідченню, вик­ладений неправильно чи неграмотно (або складений з порушенням вимог чинного законодавства), нотаріус пропонує особі, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, виправити його або скласти новий. На прохання заінтересованої особи документ може скласти нотаріус.

Якщо документи, які посвідчуються, видаються або посвідчують-ся, викладені на двох і

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні