Виникнення та формування свідомості

План

Виникнення свідомості 

Формування свідомості 

Використана література.   

 

Свідомість - це вища, специфічно людська форма пси­хічної діяльності, яка виникла і сфомувалася в процесі трудо­вої діяльності людини і є продуктом історичного розвитку сус­пільного буття людини. Вона визначає якість усіх психічних процесів.

Психологічна сутність свідомості полягає у можливості осо­бистості виділити себе з навколишнього середовища, визначити своє ставлення до того, що її оточує, організувати цілеспрямова­ну діяльність.

Виникнення свідомості

Поява і розвиток свідомості є вершиною розвитку психіки. Безперечно, найбільш високо вона розвинена у людей. Науково встановлено, що у безпосередніх тваринних предків, які жили приблизно мільйон років тому, з’явились біологічні передумови для майбутнього олюднення. Цьому значною мірою сприяли ви- сокорозвинений мозок і виражена диференціація функцій передніх та задніх кінцівок. У людиноподібної мавпи передні кінцівки по­ступово перестали виконувати функції пересування, в неї з’яви­лась можливість частіше використовувати природні предмети як допоміжні засоби задоволення органічних потреб.

Це створило природні передумови для виникнення трудових актів, чим було зроблено рішучий крок для майбутнього перехо­ду від людиноподібної мавпи до людини.

Потреби життя змушували наших предків вдаватися до виго­товлення знарядь, необхідних для добування їжі, полювання, буду­вання житла тощо. Поступово виникли початки праці, яка, розвива­ючись далі, дала можливість людським предкам не тільки пристосу­ватись до змінених умов життя, а й самим розвинутись і стати людьми.

Працеподібні дії спостерігаються і у тварин. Шимпанзе може користуватись палкою, підставками, але ці предмети не є знаряд­дями праці. Праця, що характеризується виготовленням знарядь та їх застосуванням, є здобутком лише людини і являє собою її специфічну рису

Наступним фактором, який відіграв вирішальну роль в олюд­ненні мавпи, стала поява мови на основі розвитку другої сигналь­ної системи. Безперечно, це пов’язано з розвитком півкуль голов­ного мозку й особливо, кори. У горили об’єм мозку 500-550 куб. см, у пітекантропа - 800-900, у синентропа - 850-1220, у неандер­тальців - 1000-1500.

Передумовою появи свідомості була спільна праця. Вона об’єд­нала первісних людей і породила в них потребу обмінюватись дум­ками, сказати щось один одному. Люди почали голосовим апара­том відтворювати комплекс звуків, які означали певні предмети, явища, виробничі дії. Мова формувалась у процесі утворення сус­пільства. Свідомість людини виникла і розвивалась у мовній формі, як і мова виникла з потреби людей у трудовому спілкуванні.

Завдяки набуванню людьми досвіду, який закріплюється в мові, поступово розвинулась їх здатність виходити за межі без­посередньо даної ситуації, ставити перед собою певні цілі, плану­вати свої дії, передбачати їх результати та успішніше їх досягати. Це властиво лише людині. Чим більше люди віддалялися від тва­рин, тим більше їх діяльність набувала свідомого характеру.

Історичний розвиток свідомості людини був водночас і роз­витком її самосвідомості.

Самосвідомість людини - це усвідомлення нею за до­помогою мови себе самої, свого ставлення до природи й інших людей, своїх дій і вчинків, своїх думок і переживань.

Розвиток самосвідомості людини виявився у формуванні її са­моспостереження, критичного ставлення до себе, в оцінюванні своїх

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні