Вивчення міжособистісних взаємин у класі з допомогою соціометрії

Вивчення міжособистісних взаємин у класі з допомогою соціометрії

Міжособистісні взаємини - це сукупність об'єктивних зв'язків та взаємодій між особами, які належать до певного класу. Характерною ознакою міжособистісних взаємин є їх емоційне забарвлення [2, 54]. Отже, ми можемо визначити їх як взаємини людей, що формуються в процесі безпосередньої взаємодії в класі, мають неформальний характер і містять емоційно забарвлену та значущу оцінку партнерів по спілкуванню.

Людина - істота соціальна. Включення особистості в суспільні відносини обумовлено первинною роллю соціального спілкування в цьому процесі. Людина не може існувати ізольовано від суспільства. Вона постійно знаходиться у русі, здобуває нові знання і обмінюється інформацією з оточуючими [3, 68]. Протягом життя існування людини постійно змінюється, у неї формуються нові погляди та інтереси. Ще з самого дитинства, з народження людину оточує сім'я, яка виховує в неї почуття поваги та любові й поступово відкриває шлях у дорослий світ.

Від того, в якому оточенні перебувала людина, які поради та настанови вона отримувала, залежатиме і її життя. Буде зрозуміло, чи зможе вона досягти чогось у житті й стати тим, ким прагне бути.

Тож, як бачимо, проблема взаємовідносин доволі актуальна і потребує обговорення. Тема міжособистісних стосунків розглядається в роботах О. Бодальова, Я. Коломийського, Я

Столяренко, Н. Мирончук, І. Мачуської, М. Обозова та інших.

Мета дослідження - виявити характерні особливості міжособистісного спілкування в класі (статус членів класу і їх відповідність виборній посаді; виявити відповідність рівня міжособистісних стосунків у класі, стилю керівництва ними з боку класного керівника, а також психологічного клімату, створеного в ньому.

Міжособистісні відносини - це взаємозв’язки між людьми, що об’єктивно проявляються в характері й способах взаємних впливів, які здійснюють люди один на одного в процесі спільної діяльності й спілкування. Міжособистісні відносини - це система настановлень, орієнтацій, очікувань, стереотипів і інших диспозицій, через які люди сприймають і оцінюють один одного. Ці диспозиції опосередковуються змістом, цілями, цінностями і організаціями сумісної діяльності і виступають основою формування соціально-психологічного клімату в колективі [4, 102]. Для визначення міжособистісних стосунків учнів в класі ми використовували метод соціометричних вимірів (соціометрія).

У ході соціометричного дослідження з'ясовується структура неформальних взаємин малої соціальної групи за критерієм симпатії- антипатії, встановлюється ступінь психологічної сумісності окремих членів групи, виявляються внутрішньогрупові підсистеми (мікрогрупи) та їх неформальні лідери [1, 96]. Для цього учням надається індивідуальна соціометрична картка. На картці фіксується основна інформація про досліджуваного, а також проводиться реєстрація його індивідуальних виборів. Для цього картка містить і відповідні критерії вибору, сформульовані у вигляді питань.

Оскільки міжособистісні взаємини завжди розгортаються у групі на двох рівнях - формальному та неформальному, то досліджуваний повинен здійснити вибір стосовно двох сфер - сфери спільної діяльності та сфери дозвілля.

Отже, індивідуальна соціометрична картка містить 4 питання і може мати такий вигляд:

З ким із Вашого класу ви хотіли б навчатись в одному класі?

З ким із Вашого класу ви не хотіли б навчатись в одному класі?

Кого з Вашого класу ви б запросили до

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні