Вивчення системи роботи вчителя

Вивчення системи роботи вчителя

Під системою роботи вчителя розуміють увесь комплекс його педагогічно; праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів.

Вивчення СРВ - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну пере­вірку діяльності вчителя. Оскіль­ки це велика за обсягом і значен­ням ділянка роботи (до місяця), то протягом року планують вивчити систему роботи лише тих учи­телів, які готуються до атестації. Кожен член адміністрації вивчає систему роботи одного-двох учи­телів.

Водночас за наслідками ви­вчення СРВ можна підготувати розпорядчий документ про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів у даному на­вчальному предметі. Це можна зробити тоді, коли навчальний предмет викладає лише один учитель, якого атестують, або ж атестуються всі вчителі, котрі ви­кладають предмет. Окрім цього, з матеріалами вивченої СРВ мож­на узагальнити перспективний досвід роботи вчителя за певною темою чи напрямом.

Без вивчення СРВ немож­ливо:

. об'єктивно оцінити педаго­гічну діяльність учителя;

. у разі потреби допомогти вдосконалити систему його ро­боти;

. провести атестацію вчителя;

. вивчити перспективний пе­дагогічний досвід учителя

Результати вивчення СРВ уза­гальнюють у доповідній записці на ім'я директора школи, в наказі або заслуховують на засіданні педра­ди, методичного об'єднання. Кра­щий досвід, виявлений під час вивчення СРВ, рекламують у ме­тодичному бюлетені.

Готуючись до вивчення СРВ, заступник директора (або дирек­тор) вивчає навчальну програму з предмета, який викладає вчи­тель, усі інші нормативні та роз­порядчі документи, що стосують­ся навчально-виховної діяльності вчителя; складає план та визна­чає основну мету вивчення СРВ (мета має відповідати педа­гогічній проблемі, над якою пра­цює школа); формує групу педа­гогів, яких залучає до вивчення СРВ (керівник методичного об'єд­нання, керівник школи ППД або творчої групи, до складу яких вхо­дить і даний вчитель, методично грамотні вчителі, які ефективно працюють).

Методи вивчення СРВ: спо­стереження та аналіз уроків, інших форм педагогічного процесу; ви­вчення навчальної документації, проведення контрольних зрізів знань учнів, бесіди з учителем і його колегами; анкетування батьків та учнів.

Під час вивчення СРВ:

1. Відвідують та аналізують усі уроки за певною темою в одному класі (до 10-12 уроків). Кожен урок учителя не потребує грунтов­ного аналізу, якщо в цьому немає нагальної потреби (виправлення грубої помилки теоретичного чи методичного характеру). Проана­лізувати необхідно систему відвіданих уроків, щоб мати мож­ливість побачити діяльність учите­ля в умовах певної педагогічної технології, якою користується вчи­тель.

Доцільно також відвідати уро­ки (епізодично) в паралельному класі для порівняння психолого­педагогічних підходів учителя до класів із різним рівнем успіш­ності; в старших та молодших кла­сах - для виявлення вміння вчи­теля враховувати вікові особли­вості учнів під час вибору тих чи інших методів і форм роботи на уроці. Всього відвідують до 40 уроків, позакласних заходів з на­вчального предмета, виховних заходів у класі, де вчитель є клас­ним керівником, масові заходи з батьками.

2. Вивчають класні журнали, зошити та щоденники учнів з ме­тою перевірки виконання вчите­лем навчальної програми, вимог до ведення й перевірки

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні