Визначення платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації

Визначення платоспроможності підприємства за балансом та іншими джерелами інформації

Сучасні економічні умови господарювання вимагають від керівництва нових підходів щодо управління підприємством, в тому числі аналізу показників діяльності як невід'ємної частини цього процесу.

Важливе місце у системі аналізу і, як наслідок, у роботі підприємства посідає аналіз платоспроможності підприємства — його здатності вчасно та в повному обсязі викону­вати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм госпо­дарської діяльності. Значення платоспроможності підприємства неможливо переоцінити. Так, згідно з положеннями французької економічної школи, платоспроможність — це одна з підвалин кон­цепції фінансової рівноваги.

Існують різноманітні визначення платоспроможності. Так, наприклад, платоспроможність підприємства - це його готовність постійно (щоденно) виконувати свої фінансові зобов’язання з платежів, строк сплати яких настав. Це здатність підприємства розраховуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність у нього в необхідних розмірах платіжних засобів або активів, які можуть негайно бути перетвореними у платіжні засоби (наприклад, швидколіквідні цінні папери). Коли підприємство має добрий фінансовий стан, то воно стій­ко платоспроможне. У разі поганого фінансового стану — воно періодично або постійно є неплатоспроможним.

У процесі фінансового аналізу вивчається статична і динамічна платоспроможність.

При дослідженні статичної платоспроможності порівнюють­ся суми платіжних засобів підприємства з строковими зобов'я­заннями.

Щодо визначення суми платіжних засобів є різні точки зору

Правильніше до платіжних засобів відносити грошові кошти, короткострокові цінні папери (вони можуть бути швидко реалі­зовані й перетворені в гроші) та частину дебіторської заборгова­ності щодо якої є впевненість у надходженні.

До строкових зобов'язань доцільно включати поточні пасиви: короткострокові кредити банків, кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, бюджету тощо.

 Динамічна платоспроможність – наявність платоспроможності протягом усього періоду, що досліджується.

Перевищення платіжних засобів над строковими зобов'я­заннями свідчить про платоспроможність підприємства. Для про­ведення такого розрахунку використовується бухгалтерський ба­ланс. Неплатоспроможність підприємства можна визначити і ві­зуально (відсутність грошей на розрахунковому та інших рахунках в банку, наявність прострочених кредитів банку, позик, заборго­ваності фінансовим органам, тривале порушення термінів випла­ти заробітної плати тощо).

Показниками низької платоспроможності підприємства є наявність:

-       недоїмок з платежів до бюджету;

-       простроченої заборгованості підприємства робітникам і службовцям із заробітної плати і прирівняних до неї платежів;

-       непогашених у встановлений строк банківських кредитів;

-       заборгованості працівникам за матеріальні цінності і послуги, не сплачені в строк.

Аналіз динаміки загальної суми таких прострочених платежів характеризує стан роботи підприємства, спрямованої на зміцнення платоспроможності.

Питання підтримання платоспроможності над­звичайно актуальне сьогодні в Україні, про шо свідчить проблема неплатежів у вітчизняній еко­номіці та її наслідки.

Оцінка рівня платоспроможності цікавить широ­ке коло агентів ринку, а саме:

1) безпосередньо підприємство, яке бажає об'єктивно оцінити стан своїх справ і розробити ряд заходів щодо покращення ситуації або підтримки нормального стану;

2) кредиторів, які хочуть переконатись у спро­можності підприємства повернути борги;

3) інвесторів, які мають бути впевнені щодо перспектив розвитку підприємства і, як наслідок, ефективності їх інвестиційного проекту;

4) партнерів по бізнесу, які зацікавлені в надій­них та стабільних стосунках.

 Платоспромож­ність як економічну категорію характеризують такі моменти:

1. Стан платоспроможності обумовлюється наявним розміром грошових активів, але не обмежується ним.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні