Визначення провідних тенденцій формування цілей освіти в розвинених країнах

Визначення провідних тенденцій формування цілей освіти в розвинених країнах

У світлі завдань входження України до європейського та світового співтовариства актуальною є розробка нових концептуальних засад співробітництва і використання зарубіжного досвіду у галузі культури, науки й освіти. Важливого значення в цьому контексті набуває ґрунтовне вивчення досвіду формування навчально-виховних цілей розвинених країн Заходу й Сходу, зокрема Великої Британії, США та Японії. Цій проблемі були присвячені роботи таких українських і російських компаративістів як А. Джуринський [1], К. Корсак [3], З. Малькова [4], О. Матьяш [5] та багатьох зарубіжних дослідників – К. Ісідзака [2], Д. Поуп [7], Д. Стивенсон [8] та інших.

Завданням даної статті вважаємо визначення і характеристику основних тенденцій та етапів розвитку цілей освіти в цих провідних державах

Аналіз формування мети освіти в розвинених країнах світу в другій половині ХХ століття свідчить, що цей процес тісно пов’язаний із соціально-економічними та власне педагогічними чинниками, які спонукали покращання рівня освіти та підготовки молоді. Кожний наступний етап еволюції системи освіти взагалі та навчально-виховних цілей зокрема базувався на неможливості задоволення її потреб попередніми.

У ході дослідження було виявлено чотири провідні тенденції розвитку цілей освіти у Великій Британії, США та Японії:

- зростання ролі мети освіти в розвитку навчально-виховного процесу: дедалі частіше мета починає розглядатися як вихідна точка, що визначає всі основні компоненти навчально-виховного процесу: зміст, методи, ефективність;

- окреслення загальних перспективних цілей освіти, що пов’язані з цінностями, є трансцендентальними за своєю природою і спрямовуються на виховання й навчання учнів – майбутніх гідних громадян країни, здатних примножити її потенціал і зберегти стабільність та спадкоємність інститутів влади; такий тип цілей ухвалюється на найвищому державному рівні і він формує базис освіти та напрями розвитку школи;

- диференційоване розроблення освітніх цілей, що відбувається на різних рівнях (регіональному, окружному, шкільному) і дозволяє визначити проміжні цілі освіти, що враховують проблеми, особливості і потреби окремого регіону чи округу;

- конкретизація навчально-виховних цілей на рівні окремого освітнього закладу та розробка шляхів їх досягнення; такі цілі визначаються вчительським колективом разом із батьками і місцевою адміністрацією, коли на шкільному рівні плануються і формуються навчальні програми для свого навчального закладу; конкретними цілями керуються у шкільній роботі, вони тісно пов’язані зі змістом, методами і засобами навчання й виховання; ці цілі є головними критеріями, за якими шкільний персонал, батьки та широка громадськість оцінюють роботу певного закладу освіти, оскільки їх досягнення може бути виміряне.

Розвиток цілей освіти у Великій Британії і Сполучених Штатах багато в чому схожий. У цих країнах він характеризується трьома періодами, які були виділені нами (див. табл. 1).

Таблиця 1

Періодизація розвитку мети освіти у Великій Британії, США та Японії

Етапи розвитку

Мета освіти

Велика Британія і США

Японія

І етап

Закінчення ІІ світової війни - 60-ті рр. ХХ ст.

Основна роль у розвитку навчально-виховного процесу відводиться змісту освіти. Конкретна мета навчання

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні