Визначення рівня літературної компетентності молодшого школяра

Визначення рівня літературної компетентності молодшого школяра

Навчальна діяльність на уроці читання має не просто забезпечувати певну суму літературних знань, умінь та навичок, а формувати компетентність учнів початкових класів у інтелектуальній, комунікативній, інформаційній та інших сферах. Рівень компетентності визначається не лише обсягом інформації, що зберігається в пам’яті, елементарних умінь і навичок з їх відтворенням, а й здатністю людини засвоювати знання та застосовувати індивідуальну систему знань, володіти пізнавальними операціями. Ключові компетентності потребують значного інтелектуального розвитку, визначення власної позиції, критичного мислення. Уміння вчитися слугує необхідною передумовою для формування компетентності. А це означає шлях від простої обізнаності, конкретних умінь і навичок, від інформації як предмета запам’ятовування, – до школи мислення, дії і розвитку здібностей, фундаментом чого є початкова школа. Адже саме в молодшому шкільному віці закладаються підвалини, без яких важко у майбутньому формувати в учнів навички самоосвіти, пізнавальні потреби.

У даній статті розглядається компетентність, яка діє в інтелектуальній, комунікативній сферах освіти – літературна компетентність молодшого школяра.

Цей вид компетентності є досить важливим у молодшому шкільному віці, оскільки передбачає наявність мовленнєвого, літературного розвитку школярів, розширення літературного і соціального досвіду учнів на уроках читання, в позакласній діяльності, свідому організацію власного дозвілля, зрештою - удосконалення літературної освіти.

Щоб з’ясувати сутність літературної компетентності, необхідно визначити зміст понять компетентність, компетенція. Так, за новим тлумачним словником української мови, компетенція – це добра обізнаність із чим-небудь; компетентний – той, який має достатні знання в якій-небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий [6]. У літературознавчому словнику-довіднику подається таке тлумачення даних понять. Компетентність – 1) володіння компетенцією; 2) володіння знаннями, що дозволяють судити про щось

Компетенція – коло питань, в яких дана особа володіє пізнанням, досвідом. Поняття „компетентний” тлумачиться як: 1) той, хто володіє компетенцією; 2) знаючий, обізнаний в певній галузі [4].

В українсько-російському словнику означені поняття трактуються таким чином: Компетентний – 1) знаючий, обізнаний, авторитетний в якій-небудь галузі; 2) той, хто володіє компетенцією. Компетенція – коло питань, в яких хтось добре обізнаний [8]. Отже, компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка містить результати попереднього психічного розвитку, знання, вміння, навички, має здатність до творчого вирішення завдань; це сформованість інтелектуальних операцій, спрямованість у діяльності, усвідомлення її і мотиваційна насиченість. На кожному віковому етапі компетентність має орієнтовні показники розвитку особистості, тобто різні види компетенції.

Компетенція - характеристика поведінки, домінантна форма активності особистості, ступінь оволодіння певним видом діяльності. Компетенція не може зводитися до знань і навичок; це те, що породжує вміння, дії, її можна розглядати як можливість встановлення зв’язків між знаннями, які є найефективнішими у вирішенні проблеми, та ситуацією.

Вивчення літературної та ситуаційної, що є найефективнішою компетентністю молодшого школяра започатковано зовсім недавно у процесі дослідження його мовленнєвої діяльності. На нашу думку, літературна компетентність молодшого школяра – це комплексна характеристика особистості, яка володіє достатньо високою технікою читання, літературними та бібліотечно-бібліографічними знаннями, здатна до власної літературно-творчої діяльності.

Поняття літературна компетентність охоплює систему зазначених умінь, які є змістом читацької, літературознавчої, бібліотечно-бібліографічної та особистісно-діяльнісної компетенцій. Розглянемо детальніше кожну із них. Під читацькою компетенцією

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні