Внутрішкільний контроль

План

Організація внутрішкільного контролю. . 3

Види, форми і методи контролю. 4

Об'єкти внутрішньошкільного контролю. . 6

Література. 16


Організація внутрішкільного контролю

  Внутрішкільний контроль (ВШК) - це управлінська функція, яка є попередньою до всебічного аналізу процесу навчання та виховання. Внутрішньо шкільний контроль дає можливість визначити, наскільки якісно здійснюється в школі процеси навчання та виховання, як відносяться до своїх функціональних обов'язків не тільки педагоги, діяльність яких контролюється, але й керівники школи.

  Здійснення внутрішньо шкільного контролю потребує від керівництва та інших працівників, які залучені до контролю, теоретичної й методичної підготовки та компетентності, відповідальності при прийнятті рішень за підсумками контролю.

  Система внутрішньо шкільного контролю повинна бути планомірною, обґрунтованою й всебічною, а його результати – основою для прийняття оптимальних управлінських рішень.

  Відповідно до значення внутрішкільного контролю для діяльності школи, можна визначити, що контроль має бути:

-  багатоцільовий – тобто спрямований на перевірку різних питань (навчально-виховна, методична, науково-дослідна й е5кспериментальна діяльність, удосконалення навчально-матеріальної бази школи, виконання санітарно-гігієнічних вимог, дотримання техніки безпеки та ін. );

-  багатобічний – означає застосування різних форм і методів контролю до одного й того самого об'єкта (фронтальний, тематичний, персональний контроль діяльності вчителі і т. п. );

-  багатоступінчастий – контроль одного й того самого об'єкта різними рівнями органів управління (роботу вчителя в ході освітнього процесу контролює директор, заступник директора, голова методичного об'єднання, представники Управління освіти і т. д. ).

Мета внутрішньо шкільного контролю полягає в:

-  зборі оперативної інформації про стан керованих підсистем;

-  поширенні передового педагогічного досвіду;

-  підвищення рівня навчальних досягнень школярів;

-  підвищення рівня вихованості учнів;

-  своєчасному виявленні й виправленні, попередженні помилок, недоліків в організації й здійсненні навчально-виховного процесу;

-   кваліфікованій допомозі педагогам у підвищенні педагогічної майстерності, в оволодінні сучасними технологіями, ефективними методами навчання і виховання.

Функції внутрішньо шкільного контролю:

-  інформаційна (створення достатньої кількості правдивої інформації про якість освіти і виховання в школі);

-  діагностична (вивчення реального стану навчально-виховного процесу та його результативності в школі);

-  управлінська (реальний вплив управління на реалізацію мати та завдань діяльності);

-  педагогічна (побудова цілісного процесу навчання, виховання та розвитку учнів);

-  адаптаційна (мінімізація негативних наслідків у школі)

Керівник повинен знати:

-  структуру внутрішньо шкільного контролю в школі;

-  зміст кожної підсистеми;

-  форми і методи контролю.

 

 

Види, форми і методи контролю.

  Вид контролю – це сукупність форм контролю, проведених з певною метою.

  Виходячи з мети проведення, можна виділити два види контролю: тематичний (поглиблене вивчення й одержання інформації про стан певного елемента управління) і фронтальний (одночасна всебічна перевірка об'єкта управління в цілому).

  Форма контролю – це спосіб організації контролю. Форми розрізняють за періодичністю та за способом організації.

За періодичністю:

-  вхідний;

-  попередній;

-  поточний;

-  проміжний;

-  підсумковий.

За способом організації:

-  персональний;

-  класно-узагальнюючий;

-  предметно-узагальнюючий;

-  тематично-узагальнюючий;

-  оглядовий;

-  комплексно-узагальнюючий.

  Метод контролю – це спосіб практичного здійснення контролю для досягнення поставленої мети.

  Найбільш ефективними методами контролю для вивчення стану освітньої діяльності є:

-  спостереження;

-  аналіз;

-  бесіда;

-  вивчення документації;

-  анкетування;

-  хронометраж;

-  усна або письмова перевірка знань.

 

 


Об'єкти внутрішньошкільного контролю

Навчально-виховна робота.

Методична робота.

Виховна робота.

Експериментальна та науково-дослідна робота.

Навчально-матеріальна база.

Забезпечення освітньої діяльності.

  Структура організації внутрішкільного контролю складається з таких етапів:

1) визначення мети і об'єкта контролю;

2) складання плану перевірки;

3) вибір видів і методів контролю;

4) констатування фактичного стану справ;

5) об'єктивна оцінка цього стану;

6) висновки, що випливають з оцінки даного стану;

7) рекомендації щодо підвищення ефективності навчально-виховного процесу або ліквідації недоліків;

8) повторний контроль за виконанням рекомендацій.

   Контроль за станом викладання

1 2 3 4