Внутрішня і зовнішня політика гетьманської держави П. Скоропадського

План

Вступ

Погляди Павла Скоропадського на державу

Внутрішня і зовнішня політика гетьманської держави П. Скоропадського

Висновок

Література

Вступ

На початку ХХ століття українська політична та правова думка пройшла шлях, у звичайних умовах розрахований на десятиріччя. Держава як ідея, як практичне втілення стає організуючим центром ідейно-політичних та світоглядних розмежувань, з’єднань, угруповань, уподобань, симпатій та антипатій.

Ідейні суперечності, конфлікти початку ХХ століття мали різні лінії розвитку, різну перспективу. Найгострішим і найактуальнішими були суперечності між “федералізмом” і “самостійництвом” у питанні державного суверенітету України, між республіканською та монархічною тенденцією у встановленні форми держави і відповідно, між одноосібною й колегіальною владою, між національним і соціальним у змісті держави та революційних перетворень, між ідеологіями консерватизму, соціалізму, націоналізму та більшовизму.

Ці фундаментальні конфлікти становлять не тільки історію політичної і правової думки в Україні, а й визначають стратегію розвитку української держави у ХХІ столітті. Історичні фрагменти боротьби ідей дозволяють зрозуміти об’єктивне й суб’єктивне у розвитку сучасної держави, влади, суспільства. Сучасне політичне життя в Україні - суперечлива й дуже складна сфера, в якій вирішуються фундаментальні проблеми майбутнього українського народу, зокрема, традиційні (історичні) конфлікти. За цих умов зростає роль науки про політичні та правові ідеї минулого, актуальним стає аналіз державних та правових поглядів історичних постатей, без яких немислима об’єктивна історія держави і права України. Постать П. Скоропадського була поєднуючим елементом у системі зв’язків: традиційна українська консервативна ідея – гетьманат (консервативна форма української держави 1918 р. ) – гетьманський рух ( форма громадської діяльності прихильників українського консерватизму).

У державотворчій та громадській діяльності П. Скоропадського ідеї українського консерватизму легалізувались і втілювалися. Протягом життя відбулася трансформація П. Скоропадського від стихійного реалізатора консервативних цінностей до впливового теоретика українського консерватизму та монархізму у формі гетьманства.

В Укра­ї­ні по­гля­ди і осо­б­ли­во дер­жа­в­на ді­я­ль­ність Па­в­ла Скоропад­сь­ко­го до­сить ча­с­то ви­сві­т­лю­ють­ся з ді­а­ме­т­ра­ль­но протилежних по­зи­цій: від по­в­но­го не сприй­нят­тя до тво­рен­ня політичного та дер­жа­в­но­го ідо­ла, зра­з­ка “си­ль­ної ру­ки”, яка так по­трі­б­на укра­ї­н­цям. Емо­цій­ний, за­по­лі­ти­зо­ва­ний під­хід до ана­лі­зу до­би Гетьманату та по­ста­ті Ге­ть­ма­на не до­зво­ляє ус­ві­до­ми­ти по­гля­ди та дії П

Ско­ро­пад­сь­ко­го як яви­ще, ха­ра­к­те­р­не для укра­ї­н­сь­кої кон­се­р­ва­ти­в­ної тра­ди­ції, укра­ї­н­сь­кої іс­то­рі­ї. То­му на­у­ка, зо­к­ре­ма іс­то­ри­ко-­пра­во­ва, робить спро­би об’­єк­ти­в­но­го і ком­пле­к­с­но­го на­у­ко­во­го до­слі­джен­ня Геть­ма­на­ту, по­гля­дів та ді­я­ль­но­с­ті йо­го тво­р­ця - П. Ско­ро­пад­сь­ко­го.

Погляди Павла Скоропадського на державу

Погляди П. Скоропадського на державу початку ХХ – середини ХХ ст. відображали перехід національно-визвольного руху від стадії культурницького українофільства до організованої роботи в масах. Його погляди віддзеркалювали процеси, що відбувалися в тогочасному суспільно-політичному житті.

Погляди П. Скоропадського на державу дуже різноманітні. Концептуальними були погляди П. Скоропадського щодо державного суверенітету України, інституційного суверенітету, форми держави та її соціальної функції.

Свої основні ідеї він творив, як і інші представники української політичної думки того часу, як зазначає Т. Гунчак, у тілі програної війни за створення Української держави. Як активний будівничий державного життя П. Скоропадський глибоко пережив трагедію української невдачі, що зрештою підштовхнуло його до переоцінки як особистого державотворчого досвіду, так і подій української революції загалом.

Основні концепції П. Скоропадського щодо держави сформувалися у різний час і за різних історичних обставин. Концепція державного суверенітету України і інституційного суверенітету гетьмана сформувалося у процесі розбудови Української

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні