Внутрішня політика України

однієї чи двох-трьох партій. Таким чином забезпечується стабільна, продуктивна взаємодія уряду і парламенту, а отже і створюються необхідні умови для ефективної діяльності виконавчої влади загалом.

10. Основними напрямами вирішення зазначеного завдання слід визначити удосконалення законодавства, що регулює утворення і діяльність політичних партій; перехід до нової виборчої системи, яка сприятиме утворенню потужних політичних партій, а також запровадження механізмів політичної відповідальності парламенту.

Потрібно внести відповідні зміни і доповнення до чинного Закону України “Про політичні партії”, спрямовані на повноцінну реалізацію ними конституційно визначених завдань щодо належного здійснення прав і свобод громадян та представлення політичних, економічних, соціальних та інших інтересів суспільних верств і прошарків. На цій основі необхідно розробити і розпочати реалізацію програми заходів щодо подолання верхівкового характеру політичних партій, їхньої замкненості майже виключно на здійсненні корпоративних цілей і інтересів, фактичної відчуженості від широких соціальних груп.

Перехід до пропорційної виборчої системи слід розглядати як невід’ємну і одну з найважливіших складових політичної реформи. Особливої уваги потребує визначення найбільш прийнятного для сучасних українських суспільно-політичних реалій варіанта пропорційної моделі виборчого законодавства. Європейський досвід функціонування пропорційних виборчих систем (Німеччина, Італія, країни Східної і Центральної Європи) надає досить широкий вибір різних підходів до вирішення зазначеного завдання. Найбільш ефективною для нинішніх умов України слід вважати модель, що дозволить, з одного боку, сприяти політичній структуризації суспільства, а з іншого - зберегти можливості виборців голосувати не лише за знеособлений партійний список, а й за конкретні політичні особистості.

Принципове місце у запровадженні нової політичної моделі належить створенню ефективних механізмів політичної відповідальності парламенту. Саме зазначені механізми повинні стати дієвим важелем стимулювання політичної структуризації Верховної Ради

За відсутності належного рівня політичної структурованості вкрай утруднюється формування і стабільне функціонування коаліційного Уряду, що має наслідком включення механізмів політичної відповідальності парламенту, а саме - його достроковий розпуск. Таким чином створюються сприятливі умови для досягнення взаємоприйнятних компромісів між різними політичними силами, що входять до парламентської більшості, та зміцнюються продуктивні взаємозв’язки між ними.

Реалізація нових функцій і повноважень парламенту потребує вирішення питання щодо запровадження відповідних інституціональних змін у структурі парламенту. Саме двопалатний парламент дозволяє забезпечити необхідні стримування і противаги, що так потрібно для політичного розвитку сучасної України, а також є ефективним механізмом належного представлення і реалізації регіональних інтересів.

При цьому слід виходити з безумовної пріоритетності ролі палати, сформованої на основі партійного представництва, у реалізації повноважень Верховної Ради. Базуючись на цьому, необхідно чітко визначити функції, а отже і повноваження палати, яка формуватиметься за принципом регіонального представництва. Її створення повинно сприяти підвищенню якості та ефективності законодавчого процесу на основі запровадження механізму узгоджувальних процедур міжпалатної взаємодії. Таким чином створюються реальні можливості для значного зниження рівня конфліктності у взаєминах між парламентом і Президентом. Зазначене сприятиме підвищенню ролі Верховної Ради як єдиного органу законодавчої влади.

Разом з тим поки що в українському суспільстві й, насамперед у середовищі політичної еліти, ідеї запровадження двопалатного парламенту не знаходять достатньої підтримки. Через це здійснення інституціональних реформ парламенту навряд чи доцільно розглядати у найближчій перспективі. Водночас потреби реалізації євроінтеграційного курсу України можуть доволі швидко визначити необхідність практичного вирішення наведеної

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні