Вплив процесу соціалізації на формування особистості важких дітей і підлітків

Вплив процесу соціалізації на формування особистості важких дітей і підлітків

Проблеми сучасного виховання безпосередньо залежать від проблем, що існують у сучасному суспільстві, а ті, в свою чергу, багато в чому визначаються особливостями поведінкових характеристик населення України. Однією з найважчих проблем можна назвати поширеність девіантних форм поведінки, що проявляються у різних формах соціальної агресії, соціальній тривожності, ворожості тощо. Поведінка, що характеризується як відхилення від прийнятих у суспільстві норм (тобто, девіантна), по ступені і географії поширення для величезної частини населення України є скоріше соціальною нормою. Як ілюстрацію можна використовувати деякі цифри статистики: у групі основних причин смертності для чоловіків середніх вікових груп (35-55 років) по багатьом регіонам країни на першому місці ми бачимо нещасні випадки, отруєння і травми. Утрати молодих і середніх вікових груп по цій же групі причин смертності складають більш 30%. Перше місце у світі по числу дитячих самогубств це теж Україна.

Поведінкова опосередкованість цих груп причин смертності безперечна. Складності економічного й історичного характеру не можуть служити повним і вичерпним поясненням цього феномена. Явище, що відображає в поведінці щонайменше половини населення країни вже перестає бути відхиленням а стає, нажаль, нормою. Безумовно, виникає бажання заперечити таке суперечливе зіставлення. При першому ж розгляді самого поняття "норма" виявляється його неоднозначність. Зміст цього поняття демонструє чітку залежність від обраного критерію розгляду.

Одним з безлічі можливих пояснень може стати припущення про закріплення в соціумі поведінкового стереотипу, що сприяє в даних конкретних умовах формуванню суб'єктивно обраних саморуйнівних форм поведінки. Об'єктивні соціальні умови (тобто ті, що не піддаються контролеві і керуванню на рівні окремої особистості) тривалий час визначали в Україні u1088. анню загибель або “вилучення” із соціуму чоловіків молодих і середніх вікових груп

Цей період для українських територій продовжувався протягом декількох десятиріч, фактично - кінець ХІХ і перша половина ХХ сторіччя. Наскільки виправдано очікувати відсутність слідів тривалого, значущого і великомасштабного соціального впливу? Представляється більш ймовірною неминуча трансформація попередніх властивостей і структур. Тривалість впливу і масштаби позначених особливостей сприяли зміні функціонального стану соціуму, закріпленню специфічних зовнішніх соціальних умов на рівні структури (статевої, вікової). Це положення погоджується з думкою Р. Лінтон і А. Кардінер, що вважають – зміни соціальної організації неминуче ведуть до радикальної трансформації базового типу особистості. Або, інакше, фіксується якийсь відбиток соціальних умов на властивостях соціуму.

Погіршення соціальної ситуації призвело також до збільшення кількості дітей, що живуть у винятково важких соціальних умовах. Серед загальної кількості населення в Україні 14 млн. дітей і молоді віком до 18 років. І серед них: діти-сироти і діти, які залишилися без піклування батьків, з неповних сімей – понад 400 тисяч, діти з проблемами фізичного та психічного розвитку – до 160 тисяч, діти з малозабезпечених сімей – 3,4 млн. чоловік. Серйозної уваги потребують діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, діти-інваліди, діти з психофізичними вадами, хворі і діти з девіантною поведінкою.

Серйозний дефіцит позитивного впливу на молоде покоління призводить до того, що у молоді і підлітка домінуючими почуттями стали тривога, агресія, соціальна пасивність, страх. Тривожним є той факт, що у науковий обіг введено навіть поняття “діти групи ризику”, що, звичайно, не прикрашає соціальне становище у державі.

Термін “важкий

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні