Взаємність і реторсія

Взаємність і реторсія

 

Україна, прагнучи до Європейської спільноти та взаємовигідного співробітництва з іншими країнами планети, активно виступає за розвиток економічних науково-технічних, культурних зв’язків з усіма країнами світу. На це спрямовані окремі положення внутрішнього законодавства та міжнародні договори.

Доктрина міжнародного права закріпила положення про рівність країн, а тому країни є взаємозалежними. Кожна із країн має взаємно визнавати закони іншої країни незалежно від належності держави до тої чи іншої формації.

Взаємність передбачає надання фізичним і юридичним особам іноземної держави певних прав за умови, що фізичні та юридичні особи України користуватимуться такими самими правами в тій країні. Таким чином, наша держава забезпечує своїм суб’єктам користування певним комплексом прав у зарубіжній країні, де вони перебувають.

Наука міжнародного приватного права виділяє два види взаємності:

— матеріальну, за якої фізичні та юридичні особи-іно-земці мають ту суму прав і повноважень, що й у своїй державі, та

— формальну, за якої іноземцям надаються права і повноваження, які випливають із місцевого закону; іноземні юридичні та фізичні особи можуть бути поставлені в рівне становище з місцевими за умови, що такий же підхід застосовується під час визначення статусу вітчизняних осіб у даній іноземній державі.

Досить часто взаємне надання фізичним і юридичним особам прав в однаковому обсязі неможливе в силу відмінності у правовому регулюванні. Тому в міжнародних угодах йдеться зазвичай про надання іноземцям на засадах взаємності національного режиму або режиму найбільшого сприяння

Закріплення того чи іншого режиму здійснюється за загальними принципами у нормах міжнародного договору.

На принципах взаємності в міжнародних відносинах іноді застосовуються реторсії1 — заходи примусового впливу у відповідь на недружні дії іншої держави.

Метою реторсії є відміна обмежень, встановлених окремою державою, якщо ця держава вчинила заходів, що несуть необґрунтовану, в порядку дискримінації, шкоду інтересам іншої країни або її громадян.

Україна у разі встановлення обмежень дискримінаційного характеру щодо її громадян чи юридичних осіб іншою країною може провадити в порядку реторсії відповідні заходи стосовно громадян і юридичних осіб цієї країни.

Цілою низкою нормативних актів України закріплена можливість вжиття одного чи кількох видів заходів примусового характеру:

обмеження імпорту;

підвищення митних зборів;

введення режиму ліцензування та/або квотування зовнішньоекономічних операцій;

введення індикативних цін у зовнішньоекономічній сфері тощо.

Відповідно до доктрини міжнародного права, застосування заходів обмежувального характеру щодо конкретної іноземної країни (її органів, юридичних осіб, громадян) як реторсії не може вважатися порушенням принципу недис-кримінації.

Сутність взаємності полягає у наданні юридичним і фізичних осіб іноземної держави певної кількості правий чи правового режиму за умови, що фізичні і юридичних осіб країни, їх що надає, користуватимуться Аналогічними правами чи правовим режимом у цій іноземній країні.

Як очевидно з наведеного визначень, доктрина та практиці міжнародного праві можна назвати два виду взаємності: матеріальну і формальну.

Матеріальна взаємність залежить від наданні іноземним фізичним та юридичним особам такої ж набору прав, яким мають, даному іноземній державі вітчизняні громадяни й українські підприємства. Як приклад прояви такого вид взаємності можна навести, зокрема, зафіксований у деяких міжнародні договори право інвестора на виплату іноземним державою компенсації разі примусового вилучення його капіталовкладення чи право іноземця на не

1 2 3 4 5

Схожі роботи