Загальна характеристика розвитку методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах України (60-ті роки ХХ століття)

у цій галузі:
 • 60-ті роки стали важливим етапом у розвитку методики навчання іноземних мов: саме в цей період було науково обгрунтовано і втілено в життя новий, свідомо-практичний метод навчання іноземних мов, здійснено пошук способів удосконалення викладання іноземних мов;
 • у зв’язку із уточненням спеціальностей педагогічних кадрів іноземних мов було запроваджено нові навчальні плани і програми, спрямовані на покращення практичної підготовки майбутніх учителів;
 • ·фаховій підготовці надавали великого значення, що проявлялося у проведенні педагогічної практики, організації самостійної роботи студентів, способі формування навичок і вмінь іноземної мови, навчанні видів іншомовної діяльності, зокрема навчального перекладу.

Наше дослідження не містить вичерпного аналізу навчальних планів і програм, методів та принципів навчання іноземних мов у ВНЗ України 60-тих років ХХ століття. У подальших наукових публікаціях ми плануємо дослідити роль і можливості впровадження історичних надбань методики викладання іноземних мов на філологічних факультетах педагогічних закладів України.  

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрієвська В. В. Формування граматичних узагальнень як умова продуктивного оволодіння іноземною мовою // Психологія: Респуб. наук. -метод. зб. , Вип. 1. – К. ,1965. – C. 35-44.
 2. Бакулін К. Д. Деякі питання перебудови викладання іноземних мов у педагогічних інститутах. // Рад. шк. – 1961. – №4. – С. 66-70.
 3. Ваганов В. П. Нове у викладанні іноземних мов на філологічному факультеті широкого профілю // Рад. шк. – 1961. – №7. – С. 76-81.
 4. Вєтохов О. М. Розвиток психології навчання іноземних мов у 60-ті роки ХХ століття. // Педагогіка і психологія. – 2000. – №1. – С. 138-146.
 5. Завало С. Т. Педагогічні інститути Української РСР на новому етапі розвитку народної освіти. // Рад. шк. – 1961. – №1. – С. 10-19.
 6. Загривий Володимир. Національна освіта і педагогічна наука у ХХІ столітті. // Рід. шк. – 2001. – №7. – С. 19
 7. Закон України „Про вищу освіту”. Наук. -практ. коментар. За заг. ред. Кременя В. Г. – К. , 2002. – 323с.
 8. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія. / Упоряд. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. – К. : Т-во Знання, КОО, 2003. – 766с. – (Вища освіта ХХІ ст. ).
 9. Станішевська О. В. Про деякі умови успішного вивчення іноземних мов. // Рад. шк. – 1961. – №9. – С. 81-84.
 10. Беляев Б. В. Об основном методе и методиках обучения иностранному языку. //Иностранные языки в школе. – 1965. – №3. – C. 28-32.
 11. Жинкин Н. И. Механизмы речи. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 359c.
 12. Миролюбов А. А. Основные вопросы методики преподавания иностранных языков. // Иностр. языки в школе. – 1962. – №1. – С. 58.  

 

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні