Загальне мовознавство

новий відмінок — аблятив і числівники поділи­ли на кількісні та порядкові. Вивчаючи ораторське мис­тецтво, вони глибоко досліджували і стилістику на всіх мовних рівнях (фонетичному, морфологічному, лексико-семантичному, синтаксичному, а також на рівні тексту). Прикладом є підручник із красномовства «Institutio oratoria» («Ораторські настанови») Марка-Фабія Квінті-ліана (прибл. 35 — 96 pp. н. е.).

Використана література:

1) Звегинцев В.А. История языкознания XІX и XX веков в очерках и извлечениях. Москва, 1964

2) Лингвистический энциклопедический словарь. Гл.ред. В.Н.Ярцева. Москва, 1990

3) Коцюбинський Б.В. Короткий огляд історії мовознавства. Киів, 1964

4) Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство.Історія лінгвістичних вчень. Київ, 1984

5) Блумфилд Л. Язык. Москва, 1968

6) Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. Москва,: Прогресс, 1968

1 2 3 4 5 6 7 8 9