Загальні особливості та провідні напрями філософії ХХ століття

обгрунтувати з до­помогою розуму.

 Раціоналістичний підхід, за Чижевським; передбачає визнан­ня національних особливостей у розвитку народів, хоча вони й обмежені. Визнаючи обмеженість національних особливостей, раціоналісти вважають її необхідним етапом у розвитку люд­ської історії. Проте, на думку Чижевського, справжньою цін­ністю є не національне особливе, а загальнолюдське, наднаціо­нальне. Різноманітність типова не лише для тваринного і рос­линного світу, вона властива також і людському роду. 


Література: 

1. Бердяев Николай. Самопознание. М., 1990.

2. Бычко Й. В. Познание й свобода. М., 1969.

3. Костомаров М. Две русские народности. Київ. Харків, 1991.

4. Кулиш П. А. Сочинения и письма: В 5 т. К., 1908—1910.

5. Копнин П. В. Диалектика как логика й теория позпания. М., 1973.

6. Копнім П. В. Диалектика. Логика. Наука. М., 1973..

7. Маланюк Євген. Нариси з історії нашої культури. К., 1992.

8. Сковорода Григорій. Повне зібрання творів у двох томах. К 1973.

9. Філософія: Навч. посібник / І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко ( К.: Вікар, 1997.

10. Философия гуманизма. К., 1987.

11. Хвильовий Микола. Памфлети//Твори: В 2 т. К., 1991.

12. Человек й мир человека. К., 1977.

13. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. Мюн­хен, 1983.

14. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. К., 1992.

15. Юркевич П. Д. Философские произведения. М„ 1990.

16. Юринець В. Філософсько-соціологічні нариси. Харків, 1930.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні