Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

style="font-size: 2. Копія паспорту та ідентифікаційного номера.

3. Копія наказу про звільнення від 18. 08. 2014 р. №5.

4. Копія медичної довідки від 11. 08. 2014 р. № 85.

 

Задача 3

Адміністрація автотранспортного підприємства звернулася до профкому з поданням по дачу згоди НП звільнення водія Сидорчука за неодноразові прогули,провезення безквиткових пасажирів. Профком згоди не дав

Адміністрація звернулася із скаргою на рішення профкому в обком профспілкі працівників автотранспортних підприємств. Вимагаючи примусити профком дати згоду на звільнення.

Яке рішення може винести обком профспілкі?

Чи можна оскаржити рішення профкому в районному суді?

Відповідно до статті 14 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», у статуті профспілки можуть бути передбачені положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону. Таким чином, у положенні обкому профспілки може передбачатись повноваження щодо скасування прийнятих рішень нижчих за підпорядкуванням профспілкових органів, якщо їх прийнято з порушенням законодавства України. Таким чином, якщо рішення профкому було прийнято з порушеннями законодавства, обком може це рішення скасувати.  

Відповідно до статті 30 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. Уразі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення.  

 

Висновок

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Законодавство про страхування від нещасного випадку складається з Основ законодавства України про загально­обов'язкове державне соціальне страхування, Закону Украї­ни "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхуван­ня від нещасного випадку на виробництві та професійного за­хворювання, які спричинили втрату працездатності", Кодек­су законів про працю України, Закону України "Про охорону праці" та інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обо­в'язковість якого надана Верховною Радою України, встанов­лені інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, то застосовуються нор­ми міжнародного договору.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціа­льне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності" відповідно до Конституції України та Основ законо­давства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державно­го соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на вироб­ництві (далі — страхування від нещасного випадку).

Положення Закону поширюються на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі — підприємства), у фізичних осіб, на осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, та громадян— суб'єктів підприємницької діяльності.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні