Законність і правопорядок

ЗМІСТ

ВСТУП. .  

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ РИСИ ЗАКОННОСТІ 

1. 1. Поняття та принципи законності 

1. 2. Вимоги та гарантії законності 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОПОРЯДОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ 

2. 1. Поняття та основні ознаки правопорядку.  

2. 2. Функції та принципи правопорядку.  

2. 3. Співвідношення законності та правопорядку.  

ВИСНОВКИ. .  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.  


ВСТУП 

Актуальність дослідження даної теми пояснюється тим, що без законності і правопорядку неможливе існування жодної з країн світу. Необхідність законності і правопорядку обумовлюється двома зустрічними інтересами — громадянського суспільства і держави, їх основ­ними законами і тенденціями розвитку.

Держава об’єктивно зацікавлена в правовому забезпеченні власної діяльності — виконанні завдань та функцій, у правових стосунках з громадянським суспільством

Держава не сприймає хаосу і сваволі. В умовах стабільного правопорядку зміцнюється виконавча дисципліна всіх органів держави та їх посадових осіб, успішно провадиться зовнішньополітична діяльність. Правовий порядок і законність виступають правовим підґрунтям і засобом функціонування державної влади, демократії. Коли держава в особі уповноважених на те органів формулює норми права, вона закладає в них основи правопорядку і забезпечує їх реалізацію.

Правопорядок — стан (режим) правової упорядкованості (урегульованості і погодженості) систем  суспільних відносин, що складається в умовах реалізації законності. Інакше: це атмосфе­ра нормального правового життя, що встановлюється в резуль­таті точного і повного здійснення розпоряджень правових норм (прав, свобод, обов’язків, відповідальності) всіма суб’єктами права. Правовий порядок як динамічна система вбирає в себе всі впорядковуючі засади правового характеру.

Таким чином, правопорядок як державно-правове явище слу­жить стабілізації, підтриманню рівноваги між інтересами грома­дянського суспільства і держави. Його антиподом є сваволя і беззаконня. Правовий порядок кожного суспільства розкривається через його ознаки, принципи, функції, зміст, форму, структуру.

Об’єкт дослідження – проблеми теорії держави і права.

Предмет дослідження - комплекс суспільних відносин, які виникають у сфері дотримання законності та правопорядку в суспільстві.

Мета роботи - теоретичний аналіз проблеми дотримання законності та встановлення правопорядку у державі.

Метою роботи зумовлено виконання таких завдань:

-         розкрити поняття законності та правопорядку та їх значення;

-         охарактеризувати проблему зміцнення законності і правопорядку;

-         дослідити співвідношення законності і правопорядку.

Методи дослідження. Методологічну основу даної роботи складають загальновизнані методи наукового пізнання, в першу чергу - формально-логічний, нормативний, порівняльно-правовий, системно-структурний.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.  


РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ РИСИ ЗАКОННОСТІ

1. 1. Поняття та принципи законності

Законність — це комплексне (принцип, метод, режим) соці­ально-правове явище, що характеризує організацію і функціо­нування суспільства і держави на правових засадах.

Термін «законність» є похідним від терміна

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи