Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи

План 

  1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку
  2. Об’єктивні основи та шляхи виникнення і розвитку капіталізму Економічна система монополістичного капіталізму
  3. Фінансово-монополістичний капітал. Фінансово-монополістична олігархія

Література


1. Економічна система капіталізму вільної конкуренції: сутність і етапи розвитку

Сутність капіталізму вільної конкуренції. Капіталізм вільної конкуренції характеризується приватною капіталістичною власністю на речові ресурси, використанням найманої праці та системи ринків чистої конкуренції.

В економічній теорії є дещо інші визначення сутності капіталізму.

Капіталізм — це «…виробництво для ринку підприємливими індивідами чи об’єднаннями їх з метою отримання прибутку» (Бергер Пітер Л. Капіталістична революція: П’ятдесят пропозицій щодо процвітання, рівності і свободи. — К. : Вища шк. — 1995.  — С.  35).

«Капіталізм вільної конкуренції (laisser faire) характеризується приватною власністю на ресурси та використанням системи ринків і цін для узгодження економічної діяльності й управління нею» (Макконнелл К.  Р. , Брю С.  Л. Экономикс: Принципы, проб­лемы и политика: В 2 т. : Пер. с англ. — М. : Республика, 1992. — Т. 1. — С.  47).

«Капіталістичне господарство є …таке господарство, за якого суспільні відносини привласнення одними членами суспільства додаткового продукту, створеного працею інших членів суспіль­ства, приховуються під речовою товарною маскою створення додаткової вартості капіталом» (Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии

— М. : РОССПЭН, 1998. — С.  93).

«Капіталізм — остання експлуататорська формація, яка зародилась у надрах феодалізму…» (Экономическая энциклопедия: Политическая экономия: В 4 т. / Под ред. А.  М.  Руменцева. — М. : Экономика, 1979. — Т. 2. — С. 103).

Як бачимо, в економічній науці існують протилежні думки щодо сутності капіталістичної економічної формації.

Ознаки капіталізму вільної конкуренції. Проте не існує різних думок щодо таких інститутів капіталізму вільної конкуренції:

1) приватна власність на засоби виробництва;

2) система найманої праці;

3) свобода підприємництва і вибору;

4) ринкова система та вільна конкуренція;

5) важлива роль прибутку;

6) обмежена роль держави.

Капіталістична приватна власність. У капіталістичній системі вільної конкуренції матеріальні виробничі ресурси та значні грошові кошти перебувають у власності приватних осіб, які є капіталістами, та капіталістичних підприємств. Приватна власність дозволяє капіталістам або підприємствам на свій розсуд придбавати, контролювати матеріальні та фінансові ресурси і розпоряджатися ними. Інститут приватної капіталістичної власності підтримується протягом століть правом заповіту, тобто правом власника майна призначати спадкоємця цієї власності піс­ля своєї смерті.

Право власності — це право володіння майном. Використовувати майно і розпоряджатися ним — найістотніші права, бо вони заохочують до його ефективного використання, інвестицій та розширеного відтворення. Чи будував би будь-хто дачні будинки чи фабрики, якби певний уряд міг би конфіскувати цю власність і перетворити її без відшкодування в державну власність? Право власності пронизує всі сфери капіталістичного виробництва, розподілу, обміну і споживання.

Поряд з цим існує в обмежених розмірах і державна власність.

Система найманої праці. Ключовим елементом капіталістич­ної системи господарства є наймана праця, тобто залучення у процес капіталістичного виробництва товарів та послуг широкої категорії тих

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні