Зарубіжні фондові ринки проблеми і перспективи розвитку

План 

Вступ.  

1. Фондові ринки.  

1. 1. Процес виникнення фондових ринків.  

1. 2. Основні поняття фондового ринку.  

1. 3. Класифікація та види цінних паперів.  

1. 4. Фондові індекси.  

2. Аналіз функціонування та розвитку фондових ринків.  

2. 1. Моделі розрахунків та оцінка ризиків на фондових ринках.  

2. 2

Фондові кризи в ринковій економіці 

3. Перспективи розвитку та функціонування фондових ринків.  

Висновок.  

Літераттура.  

Додаток № 1.   


Вступ

 На початку 90-х років наша країна стала на шлях створення ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й найшвидше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням народногосподарського комплексу в Україні повинно відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів. Його формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень і сприятиме оздоровленню економіки в цілому, інвестуванню її стрижневих галузей і об’єктів, прискоренню процесу приватизації державного майна.

 Метою роботи є аналіз стану і розвитку світових фондових ринків.

 Предметом дослідження є перспективи розвитку та проблеми пов’язані з існуванням фондових ринків.

 Об'єктом дослідження є фондовий ринки економічно розвинутих країн

 Теоретико-методологічною основою курсової роботи є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстату та економічних і політичних періодичних видань.

 Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі, налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його учасників - інвесторів, емітентів, посередників - він є потужним прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

 Ринок цінних паперів є багато аспектною соціально – економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.

 На ринках цінних паперів формуються вихідні критерії для оцінки ефективності нових вкладень, здійснюється економічний контроль за ефективною діяльністю акціонерних підприємств. Особливо це важливо для “захисту” підприємництва від наслідків комерційного ризику в сучасних умовах, різких змін у структурі світового господарства, стрибків у динаміці товарних цін, відсоткових ставок, валютних курсів.

 Ринки цінних паперів (особливо короткострокові) відіграють важливу роль у регулювання грошового обігу та кредиту. Досвід останніх десятиріч свідчить, що існування розгалуженої мережі ринків цінних паперів у багатьох ситуаціях може стримувати розвиток інфляційних процесів. Це пов’язано з тим, що наявність значної кількості різних цінних паперів допомагає зв’язати частину невитрачених грошових ресурсів споживачів, перевести їх з положення незадоволеного поточного попиту в положення, що забезпечує їх збереження. За недостатнього розвитку (або відсутності) ринку цінних паперів може скластися драматична

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні