Зарубіжний досвід функціонування страхових ринків

розвитку страхових послуг країн, що розвиваються, з метою прогнозу тих тенденцій, які на нас чекають в майбутньому.

Формування розвинутого ринку страхових послуг в Україні завдяки врахуванню тенденцій і особливостей розвитку страхових ринків розвинених країн забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації та стабільний розвиток національної економіки, розвиток світової економіки та міжнародних відносин. У процесі глобалізації світового страхування розвиток стра­хового ринку України може відбуватися як шляхом орієнтації страхової полі­тики на підвищення конкурентоспроможності національної страхової систе­ми, так і за інертним сценарієм, коли державна політика страхування повторюватиме помилки і прорахунки минулих років. Дуже важливо мінімі­зувати їх, спираючись на наукову обґрунтованість, виваженість здійснених заходів соціально-економічної стратегії демократичної держави України, що обрала курс на інтеграцію у світогосподарські зв'язки.

В умовах ринку, супроводжуваного різними ризиками зростає значення страхування як основного засобу захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб. У сферу страхування залучаються усе нові суб’єкти як зі сторони осіб, які пропонують страхові послуги, так і з боку покупців, користувачів цими послугами. Взаємодія їх інтересів, а також належний рівень організації страхової справи в країні, дійсність та розвиток страхування неможливі без існування належної правової бази.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Гутко Л.М. Досвід провідних країн світу у галузі страхування // Економіка, фінанси, право. – 2005.-№11. С.22-24.
  2. Євченко Ю.В Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України) // Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, Київ – 2007р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://forinsurer.com/public/07/04/20/3051
  3. Плиса В.Й. Інтеграція страхового ринку України у світовий страховий простір.-2002.-№7.-С.94-103.
  4. Мних М. Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних краін // 2002.-№5. – С.38-39.
  5. Фурман В.М. Особливості формування страхових ринків країн з перехідною економікою // Економіст. – 2008.-№8. – С.74-76.
  6. Фурман В.М. Світові тенденції розвитку страхових послуг // Економіст. – 2004. –№8. –С.50-53.
1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні