Застосування соціально-культурного підходу в менеджменті

Застосування соціально-культурного підходу в менеджменті

 Сучасне виділення соціально-культурного підходу в різних галузях бізнесу і менеджменту дозволяє по іншому підійти до осмислення проблеми культуроцентричності основних ціннісних орієнтацій народів у взаємозв'язку культур. Ця проблема є вельми актуальною для регіонів, де формується активна сфера розширення конкретної співпраці між менеджерами, зокрема в області реклами, збуту тощо.

В цих значущих сферах соціальних комунікацій облік взаємних відмінностей в  соціокультурній сфері викликає теоретичний і практичний інтерес.  

Культура впливає на поведінку і спілкування не прямо, а опосередковано - через цінності, які знаходять віддзеркалення в професійній діяльності менеджерів, оскільки цінності багато в чому визначають ефективність діяльності менеджерів в цілому, а національні і культурні відмінності роблять вплив на відбір інформації в процесі спілкування, вибір мотиваційних стратегій, на саму особу менеджера, її міжособові, соціальні відносини, навики взаємодії з іншими на основі найважливіших і глибинних принципів, що визначають його відносини з навколишнім світом.   Не дивлячись на те, що менеджери як професіонали у всіх культурах дотримуються, в основному, одних і тих же цінностей, пріоритет цих цінностей розрізняється залежно від відмінностей в організації соціокультурного середовища.  

Під менеджментом розуміється система управлінської діяльності, що забезпечує успішне функціонування самих різних соціальних інститутів - організацій, покликаних здійснювати деяку соціально-значущу діяльність.   Взагалі, соціально-культурна сфера - складне, неоднозначне поняття. Одні автори визначають соціально-культурну сферу як сукупність підприємств, що випускають продукт, пов'язаний з життєдіяльністю людей, і в цьому випадку до соціально-культурної сфери відносяться дуже багато галузей економіки, такі як автомобілебудування, виробництво побутової техніки і ін.   Інші вкладають в поняття соціально-культурної сфери сукупність підприємств, що виконують соціально-культурні функції, що мають значення для культурного рівня всього суспільства, в цьому випадку в соціально-культурну сферу потрапляє достатньо вузький перелік підприємств - театри, бібліотеки, клуби, музеї

Під соціально-культурною сферою розуміється сукупність галузей, підприємства яких проводять товари і послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Діяльність в соціально-культурній сфері здійснюється організаціями, установами, підприємствами різної відомчої приналежності (державними, муніципальними, приватними, суспільними організаціями) і форми власності, а також приватними особами.   Менеджмент в соціально-культурній сфері представляє особливий інтерес.   По-перше, тому, що в його технологічному змісті розкривається все багатство менеджменту взагалі - як вже мовилося, у сфері культури діють самі різні фірми. По-друге, перспективи такого розгляду важливі для з'ясування можливостей співпраці зі сферою культури інших сфер ділової активності. Головна особливість менеджменту в соціально-культурній сфері полягає в тому, що гроші в цій сфері заробляються переважно не на основі простої комерції, а на основі залучення засобів зацікавлених донорів: спонсорства, патронажу, добродійності. По-третє, ще більш очевидно інша обставина - наростання вимог до менеджментної компетентності фахівців і працівників соціально-культурної сфери.   Перехід від суто адміністративно-розподільної технології управління сферою до все більш широкого використання економічних методів, від чисто дотаційного бюджетного фінансування структур до фінансування програм до конкуренції за бюджетні засоби, необхідності широкого залучення позабюджетних засобів, ідеологічний і політичний плюралізм, господарська самостійність - все це радикально міняє вимоги до професіоналізму менеджера в соціально-культурній сфері.   Якщо раніше він бачив себе переважно працівником "ідеологічного фронту", педагогом-вихователем то тепер він повинен бути практично орієнтований в технології маркетингу в комерційній і некомерційній діяльності, бути економічно і юридично грамотним фахівцем, коротше кажучи - бути повноцінно компетентним в

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні