Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів

Злочини проти порядку обігу грошей, цінних паперів, інших документів 

Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, переси­лання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лоте­реї (ст. 199 КК). Об'єктом злочину є фінансово-кредитна система України в частині встановленого порядку випуску та обігу грошей, державних цінних паперів і білетів державної лотереї.

Предметом злочину є: 1) національна валюта України у вигля­ді банкнот чи металевої монети; 2) іноземна валюта; 3) державні цінні папери; 4) білети державної лотереї. Для кваліфікації за ст. 199 КК необхідно, щоб ці предмети були підробленими.

Національна валюта України - це грошова одиниця України, якою є гривня (ст. 99 Конституції України). Готівка перебуває в обігу у вигляді грошових знаків - паперових банкнот номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 грн. та металевих монет номі­нальною вартістю 1, 2, 5, 10, 25 та 50 копійок і 1 грн

Іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банк­нот, казначейських білетів і монет.

Національні та іноземні грошові знаки визнаються предметом цього злочину лише тоді, коли вони: 1) перебувають в обігу і є за­конним платіжним засобом на території України або відповідної іноземної держави; 2) вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які введено в обіг.

Державними потрібно визнавати не ті цінні папери, які нале­жать державі на праві власності, а ті цінні папери, емітентом яких виступає держава - вона від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх емісії (зобов'язується забезпечити їх). До таких цінних паперів на­лежать: 1) облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

2) казначейські зобов'язання республіки; 3) приватизаційні папе­ри; 4) деякі векселі (наприклад, векселі Державного казначейства України).

Білетом державної лотереї є документ суворого обліку, ви­готовлений за ліцензією Мінфіну України, який дає право особі взяти участь у державній лотереї - розігруванні відповідного призу та отримати цей приз у власність у разі визнання гравця переможцем.

Об'єктивна сторона злочину полягає у таких діях: 1) виготов­лення підробленої національної валюти України у вигляді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї; 2) зберігання; 3) придбання; 4) пере­везення; 5) пересилання; 6) ввезення в Україну або 7) збут вказа­них підроблених предметів.

Поняття виготовлення підроблених грошових знаків, державних цінних паперів і білетів державної лотереї охоплює як повну імітацію вказаних предметів, так й істотну фальсифікацію справжніх грошей, цінних паперів і лотерейних білетів. Часткова підробка може поляга­ти у переробці цифрового та буквеного номіналу справжньої банк­ноти, зміні номера або серії облігації, підробці підпису або відбитку печатки на цінному папері, фальсифікації інших реквізитів.

Для кваліфікації дій винного за ст. 199 треба встановити, що підроблені гроші, державні цінні папери або білети державної ло­тереї мають істотну схожість з відповідними оригіналами за фор­мою, розміром, кольором, основними реквізитами. При цьому у судовій практиці враховуються: 1) художнє оформлення грошово­го знака чи державного цінного паперу, яке

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні