Злочини проти здоров'я

Зміст

Вступ. 3

1. Тілесні ушкодження. 5

2. Завдання фізичних або моральних страждань. 14

3. Злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини, які вчинюються у сфері медичного обслуговування. 19

4. Інші злочини, що становлять небезпеку для життя і здоров'я людини. 35

Література. 43

Вступ

Фізичне й психічне здоров'я є одним з найважливіших людсь­ких благ. Саме нормальне здоров'я забезпечує особі високий рі­вень соціальної активності, сприяє розвитку її талантів і здібнос­тей. Завдання шкоди здоров'ю заподіює особі в багатьох випадках велику фізичну, моральну й матеріальну шкоду (останнє пов'язане з витратами на відновлення здоров'я, лікування й реабілітацію).

Завдання шкоди здоров'ю людини є негативним чинником і для суспільства в цілому, яке також потерпає від втрати або зни­ження соціальної активності кожного з його членів.

Закон захищає здоров'я будь-якої людини. Тобто здоров'я як об'єкт кримінально-правового захисту охоплює поняття будь-якої функціонуючої людської системи, незалежно від її фізичних чи психічних дефектів.

Злочинами проти здоров'я є протиправні умисні або необе­режні діяння, які безпосередньо спрямовані на завдання фізичної або психічної шкоди здоров'ю інших осіб.

Об'єктом таких злочинів є здоров'я іншої людини. Додатко­вими об'єктами можуть виступати честь і гідність особи.

Об'єктивна сторона злочинів проти здоров'я може виражати­ся як у дії, так і в бездіяльності. Бездіяльність можлива, коли особа, яка повинна була і могла своїми діями запобігти шкідливим і| наслідкам, не робить цього

Абсолютна більшість складів злочинів проти здоров'я є матеріальними (формальним є лише погроза вбивством). Тому обов'яз­ковою ознакою їх є причиновий зв'язок між відповідними діяння­ми та наслідками.

Згода особи на завдання шкоди її здоров'ю не виключає кримі­нальної відповідальності особи, яка таку шкоду їй заподіяла. Слід зазначити, що у певних випадках кримінальне караним визнається також заподіяння особою шкоди власному здоров'ю. Так, злочином є завдання особою шкоди своєму здоров'ю з метою ухилення від при­зову на строкову військову службу (ст. 335), або ухилення від військової служби військовослужбовця шляхом самокалічення (ст. 409). Суб'єкт більшості злочинів проти здоров'я загальний. Суб'єктом злочинів, передбачених статтями 121 та 122, може бути фізична І осудна особа, яка до моменту вчинення злочину досягла 14 років.

Суб'єктивна сторона розглядуваних злочинів характеризується умисною (статті 121-127, 129) або необережною (ст. 128) ви­ною. Злочини, передбачені статтями 130, 133, можуть бути вчине-1 ні як умисно, так і через необережність.

1. Тілесні ушкодження

Тілесне ушкодження - це протиправне завдання шкоди здоров'ю потерпілої особи, яке полягає у порушенні анатомічної цілісності тканин, органів та їх функцій внаслідок застосування одно­го чи кількох зовнішніх ушкоджуючих чинників - фізичних, хіміч­них, біологічних, психічних.

Згідно з КК України, тілесні ушкодження поділяються на три ступеня тяжкості: тяжкі тілесні ушкодження, середньої тяжкості тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження (їх ознаки передба­чені відповідно у статтях 121, 122, 125).

Детальне визначення кожного із зазначених видів тілесних ушкоджень дане в Правилах судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом МОЗ України 17 січня 1995 р. (далі - Правила).

Встановлення ступеня тяжкості тілесного ушкодження здійс­нюється судово-медичною експертизою, призначення якої у ви­падках заподіяння тілесних ушкоджень є обов'язковим.

Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121). Частина 1 ст. 121

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>