Зварювальні генератори і перетворювачі

План 

Генератори з незалежним збудженням і послідовною розмагнічуючою обмоткою 

Генератори з паралельною намагнічуючою і послідовною розмагнічуючою обмотками збудження 

Генератори з розщепленими полюсами    

Зварювальні перетворювачі    

Зварювальні агрегати з двигунами внутрішнього згорання  

Паралельне включення зварювальних генераторів      

Зварювальні генератори підвищеної частоти     

Осцилятори, імпульсні збудники дуги, баластні реостати    

 

ЗВАРЮВАЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ І ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Джерела живлення постійного струму підрозділяються на дві основні групи: зварювальні перетворювачі обертального типу (зварювальні генератори), і зварювальні випрямні установки (зварювальні випрямлячі).

Генератори постійного струму підрозділяються: по кількості живлених постів – на однопостові і багатопостові, за способом установки — на стаціонарні і пересувні, по роду приводу — на генератори з електричним приводом і двигунами внутрішнього згорання, по конструктивному виконанню — на однокорпусні і двокорпусні.

За формою зовнішніх характеристик зварювальні генератори можуть бути з падаючими, жорсткими, пологопадаючими характеристиками і комбінованого типу.

Найбільшого поширення набули генератори з падаючими зовнішніми характеристиками, що працюють по наступним трьом основним схемам:

з незалежним збудженням і розмагнічуючою послідовною обмоткою;

з паралельною намагнічуючою і розмагнічуючою послідовною обмотками збудження;

з розщепленими полюсами.

Жоден з трьох видів генераторів з падаючими зовнішніми характеристиками не виділяється істотними перевагами як по технологічних, так і по енергетичних і ваговим показникам.

Генератори з незалежним збудженням і послідовною розмагнічуючою обмоткою

Генератор Г має дві обмотки збудження (мал. 1, а): обмотку незалежного збудження НО, живлену від окремого джерела через мережу змінного струму і напівпровідниковий випрямляч, і послідовну розмагнічуючу обмотку РО, включену послідовно з обмоткою якоря. . Струм в ланцюзі незалежного збудження регулюється реостатом Р. Магнітний струм Фн, що створюється обмоткою незалежного збудження, протилежний по своєму напряму магнітному потоку Фр розмагнічуючої обмотки

При холостому ході, тобто коли зварювальний ланцюг розімкнений, ерс генератора визначається, по формулі Е=СФн, де E — ерс (електрорушійна сила); С — постійна складова генератора; Фн — магнітний потік обмотки незалежного збудження.

При замкнутому ланцюзі зварювальний струм проходить через послідовну обмотку РО, створюючи магнітний потік Фр, протилежно направлений магнітному потоку Фн. Результуючий потік Фрез представляє різниця потоків: Фрез=Фн — Фр.

Із збільшенням струму в зварювальному ланцюзі Фр збільшуватиметься, а Фрез, ерс і, напруга на затисках генератора — падати, створюючи падаючу зовнішню характеристику генератора.

Зварювальний струм в генераторах цієї системи регулюється реостатами P і секціонуванням послідовної обмотки, тобто зміною числа ампер-витків.

Вітчизняною промисловістю випущені зварювальні перетворювачі ПСО-120, ПСО-500, ПСО-315М, ГД-502, укомплектовані генераторами з незалежним збудженням і послідовною розмагнічуючою обмоткою ГСО-120, ГСО-500, ГСО-800 і ГC-1000-11.

Основні технічні дані перетворювачів з генераторами що працюють за даною схемою, приведені в табл. 1.  

1. Технічні характеристики перетворювачів ПСО-120, ГД-502, ПСО-500, ПСО-315М

Для отримання жорсткої зовнішньої характеристики послідовні розмагнічуючі обмотки

1 2 3 4 5 6