Зведення і групування показників правової діяльності

План

1. Поняття статистичного зведення та його види.  

2. Поняття і види групувань.  

3. Прийоми статистичних групувань.  

4. Ряди розподілу, їх види, принципи побудови.  

5. Статистичні таблиці 

Список використаної літератури.  


1. Поняття статистичного зведення та його види

Отримані на стадії статистичного спостереження дані про одиниці сукупності характеризують кожну одиницю окремо. Статистика по­винна охарактеризувати сукупність в цілому, тобто узагальнити ре­зультати спостереження.

Другий етап статистичного дослідження називається статистич­ним зведенням. Його суть полягає в науковій обробці, системати­зації, підрахунку матеріалів статистичного спостереження, тобто пе­рехід від часткового до загального.

За образним висловом російського статистика О. Кауфмана, зібрані дані так стосуються статистики, як купа цеглин побудовано­го з них будинку, тобто це тільки будівельний матеріал

На стадії зведення численні характеристики індивідуальних про­явів окремих варіюючих ознак конкретних злочинів, адміністратив­них порушень і цивільно-правових деліктів переростають у характе­ристику досліджуваної сукупності загалом, тобто переходять від ок­ремих злочинів, правопорушень та інших одиниць вивчення до таких узагальнень, як злочинність, правопорушення, або до цілісного уяв­лення про юридичну діяльність як соціальне явище.

Зведення може бути простим і складним.

Просте зведення — підрахунок одиниць сукупності, підсумок пер­винного статистичного матеріалу.

Складне зведення містить такі операції наукового опрацювання даних, як групування даних, розробка системи показників для харак­теристики груп і сукупності, підрахунок результатів по групах і в цілому по сукупності, виклад результатів у таблицях.

Зведення проводять за заздалегідь розробленим планом і програ­мою. У програмі зведення подається необхідний перелік груп, на які повинна бути поділена сукупність за окремими ознаками, їх межі, перелік показників, які використовуються для характеристики сукупності, макети таблиць.

У плані зведення зазначаються послідовність і терміни виконання окремих його частин, виконавці та порядок викладу результатів.

Залежно від організації зведення може бути централізоване і де­централізоване.

При централізованому зведенні усі первинні дані спостереження збираються в центральному органі і там опрацьовуються, системати­зуються. Частіше його застосовують при опрацюванні даних спеці­ально організованих статистичних спостережень.

При децентралізованому зведенні органи, що ведуть спостережен­ня, самі опрацьовують первинні дані і надсилають у центр підсумо­вані звіти в масштабі даної території для подальшого зведення.

2. Поняття і види групувань

Групування — найважливіший етап статистичного зведення. Це метод дослідження масових суспільних явищ шляхом об’єднання оди­ниць сукупності в однорідні групи за істотними ознаками.

Воно дає змогу в первинному статистичному матеріалі відокреми­ти суттєві риси від несуттєвих, відчути перехід кількісних змін у якіс­ні, у багатьох випадковостях виявити необхідність у вигляді тих або інших закономірностей досліджуваного явища.

Крім того, метод групувань створює умови для наукового засто­сування інших статистичних методів аналізу: методу середніх, віднос­них величин, індексного методу тощо.

Щоб здійснити науково обґрунтоване групування, необхідно до­тримуватися таких вимог:

• групуванню повинен передувати попередній якісний аналіз, що дає можливість чітко уявити досліджуване явище і з’ясувати ос­новні типові

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні