Апеляційне провадження та порядок його реалізації

Провадження в суді апеляційної інстанції - комплексне яви­ще, оскільки поєднує дві складові: це розгляд справи по суті і, вод­ночас, - перегляд судового акта. Обидві складові необхідно розгля­дати як головні якісні характеристики апеляційного провадження. З одного боку, будучи новим розглядом справи по суті, апеляційне провадження, разом із провадженням у суді першої інстанції, має можливість безпосереднього дослідження доказів, використовує (за окремими винятками) ті ж правила, що й суд першої інстанції. Тобто справа ще раз розглядається і вирішується. З іншого, - апе­ляційне провадження є одним із засобів виправлення судових по­милок (разом із переглядом актів, що набули законної сили), вхо­дить до системи перегляду судових актів. Єдність цих двох якостей дає змогу говорити про те, що суттю апеляційного провадження є перегляд справ (новий розгляд) з одночасним контролем правиль­ності діяльності і рішень суду першої інстанції[1].

Реалізація права апеляційного оскарження здійснюється шля­хом подання апеляційної скарги до апеляційного суду через міс­цевий господарський суд, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Згідно зі ст. 93 ГПК України апеляційна скарга подається про­тягом десяти днів із дня прийняття рішення місцевим господар­ським судом, а на ухвалу місцевого господарського суду - протягом п’яти днів із дня їх оголошення місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення - строк на апеляційне оскарження настає з дня підписання рішення, оформленого відпо­відно до вимог ГПК України. Зокрема, відповідно до ст. 85 ГПК України суддя може оголосити лише вступну та резолютивну час­тину рішення (так зване «коротке рішення»), а повне рішення має бути складено у строк не більше п’яти днів із дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення.

Як уже зазначалося, для апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції встановлено 10-денний строк. Зрозуміло, що такий строк є доволі коротким, а отже, часто виникає ситуація, за якої апелянт (сторона у справі, прокурор, що має бажання оскар­жити рішення) пропускає строки подання апеляційної скарги. За загальним правилом подання апеляційної скарги після встанов­леного ч. 1 ст. 93 ГПК України строку виключає перегляд судово­го акта в апеляційному порядку, хоча трапляються непоодинокі випадки отримання судового рішення поштою після закінчення 10-денного строку з часу його винесення (особливо це має місце при винесенні короткого рішення). Тому ГПК України передбачає можливість відновлення пропущеного строку подання апеляцій­ної скарги (ч. 2 ст. 93 ГПК). Апеляційна скарга, яка подана після закінчення строків, залишається без розгляду, якщо апеляційний господарський суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для відновлення строку на апеляційне оскарження, про що вино­ситься вмотивована ухвала. Розгляд заяви особи про поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним із суд­дів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад якої визначений при реєстрації справи.

З метою відновлення пропущеного строку апеляційного оскар­ження необхідно надати суду вмотивоване клопотання, з яким можуть звертатися до суду лише ті особи, що мають право апеля­ційного оскарження. Таке клопотання може бути викладене як у самій апеляційній скарзі, так і в окремій заяві, і має бути подане одночасно з наданням апеляційної скарги.

Таким чином, клопотання про відновлення строку надан­ня апеляційної скарги розглядається одноособово суддею без повідомлення осіб, що беруть участь у справі, до вирішення пи­тання про прийняття апеляційної скарги до провадження. Від­новлення процесуальних строків відбувається за правилами, ви­значеними у ст. 53 ГПК України.

На практиці поважними причинами пропуску строку апеля­ційного оскарження може бути отримання заявником судового рі­шення після закінчення 10-денного строку з часу його прийняття, що позбавило сторону можливості подати скаргу в установлений законом термін, якщо пропуск був викликаний неправомірними діями суду.

Судовою практикою не визнаються поважними причинами пропуску строку на апеляційне оскарження, зокрема неправиль­не оформлення первісно поданої апеляційної скарги (ст. 94 ГПК

України), повернення судом первісної апеляційної скарги на під­ставі ст. 97 ГПК України (апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначене, до скарги не додано доказів надсилання її копії іншій стороні (сторонам) тощо).

Незважаючи на відсутність приписів у Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом» щодо строків набрання чинності судових актів (ухвал, постанов) у проваджені справ про банкрутство, слід зазначити, що вони набирають чинності негайно та можуть бути оскаржені в апеляційному порядку учасниками справи про банкрутство в п’ятиденний строк відповідно до загального правила, передбаче­ного ст. 93 ГПК України. Подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського суду не перешкоджає продовженню роз­гляду справи цим судом

Апеляційна скарга подається в письмовій формі, через місце­вий господарський суд, який розглядав справу і має містити:

  • найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга;
  • найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення;
  • вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також підста­ви, з яких порушено питання про перегляд рішення, з посиланням на законодавство й матеріали, що є у справі або подані додатково;
  • перелік документів, доданих до скарги.

Стаття 97 ГПК України не передбачає дії суду апеляційної ін­станції в ситуації, коли апеляційна скарга надходить до апеляцій­ного господарського суду не в установленому порядку, тобто через місцевий господарський суд, який постановив оскаржуване рі­шення. Таким чином, апеляційний господарський суд, який отри­мав апеляційну скаргу безпосередньо від сторони у справі, не має законних підстав для її повернення. Однак проектом ГПК України передбачено, що в разі надходження апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції вона повертається стороні як направлена не в порядку, передбаченому процесуальним законом.

Частиною 2 ст. 94 ГПК України передбачено, що апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представни­ком. Не підписана апеляційна скарга на судове рішення місцевого господарського суду не приймається до розгляду і повертається су­дом відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 97 ГПК України.

До апеляційної скарги додаються докази сплати державного мита і надсилання копії скарги іншій стороні у справі. Статтею 95 ГПК України встановлено, що особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у сторони відсутні. Прокурор, який подає апеля­ційну скаргу, надсилає сторонам у справі його копію та копії до­даних до неї документів, які відсутні у справі. Відповідно до Де­крету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» апелянт сплачує державне мито у розмірі 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майно­вих спорів - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорю­ваної суми. Учасники господарського процесу оплачують витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу лише за подання позовної заяви, отже, за подання апеляційних і касацій­них скарг такі витрати не сплачуються.

У разі надходження апеляційної скарги без документів, які за­значені в додатку до неї (доказів надсилання її копії іншій стороні чи сторонам, документів, що підтверджують сплату державного мита), господарський суд складає акт відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційних господарських судах України, затвер­дженої наказом Вищого господарського суду України від 10 груд­ня 2002 р. № 75 та повертає апеляційну скаргу скаржникові на підставі ст. 97 ГПК України з обов’язковим надсиланням примір­ника вказаного акта.

Право обрання способу надсилання апеляційних скарг нале­жить учасникам господарського процесу, оскільки закон перед­бачає три альтернативних способи надсилання копій документів: у формі рекомендованих, цінних листів або ж вручати адресатові під розписку. Це право передбачене законом і не може бути обме­жене, звужене чи скасоване іншими законами чи підзаконними нормативно-правовими актами.

Апеляційний господарський суд приймає до провадження всі апеляційні скарги, які відповідають вимогам ГПК України, та розглядає в одному апеляційному провадженні. По кожній із них виноситься ухвала про прийняття до провадження або про її по­вернення.

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається апеляційним господарським судом у таких випадках:

  • якщо апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не за­значено;
  • якщо до скарги не додано доказів надсилання її копій іншій стороні (сторонам);
  • якщо до скарги не додано документів, що підтверджують сплату державного мита в установлених порядку і розмірі;
  • якщо скаргу подано після закінчення строку, встановленого для її подання, без клопотання про відновлення цього строку;
  • якщо до винесення ухвали про прийняття скарги до прова­дження особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкли­кання.

Зазначений перелік підстав повернення апеляційної скарги є вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає.

Після усунення обставин, зазначених у п. п. 1-3 ч. 1 ст. 97 ГПК України, сторона у справі має право повторно подати апеляційну скаргу в загальному порядку.

Питання про прийняття або повернення апеляційної скарги ви­рішується колегією суддів без повідомлення прокурора і сторін, що беруть участь у справі, про що виноситься відповідна ухвала. Якщо апеляційний господарський суд приймає апеляційну скаргу до про­вадження, то він виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги. Ця ухвала надсилається сторонам і прокуро­ру, який брав участь у розгляді справи або вступив у розгляд справи. У разі повернення апеляційної скарги господарський суд виносить ухвалу, яку може бути оскаржено в касаційному порядку.

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні