Електронний підручник, як засіб навчання у вищій школі

Електронні підручники можуть використовуватися в усіх видах на­вчальної діяльності:

  1. При викладенні теоретичного матеріалу: перегляд анімаційних та відео фрагментів; мультимедійна презентація; можливість демонстрації графічних зображень;можливість вибору попереднього матеріалу та по­вторення необхідного для засвоєння.
  2. При практичному відпрацюванні: послідовне або вибіркове опра­цювання теоретичного матеріалу; здобуття довідкової інформації (робо­та з довідковою системою, інформаційно-пошуковою системою, базою даних); лабораторні практикуми надають можливість зробити лаборато­рну або практичну роботу декілька разів для повного розуміння та над­бання навичок застосування теоретичних знань; використання проміж­них тестів може бути значно збільшене та спрощене, а їх перевірка ста­новиться легкою; використання «моментальних» тестів для засвоєння понять, інших невеликих за обсягом теоретичних матеріалів.
  3. Для контролю знань: значне спрощення процесу, контроль за тестуванням повністю переданий комп’ютерові; автоматичний збір та ана­ліз результатів про успішність студентів; статистичний збір інформації про результати контрольних тестів дозволяють вести моніторинг успіш­ності та якості навчання учнів.
  4. При самостійній роботі: всі мультимедійні властивості електро­нних підручників сприяють найбільш цікавій та продуктивній роботі; можливість необмеженого повторення складних для засвоєння частин; можливість необмеженого проходження навчальних тестів та лаборато­рних робіт до повного засвоєння навчального матеріалу; можливість проходження контрольних тестів навіть при неможливості відвідування навчального закладу (дистанційно).

Розглянемо недоліки електронних підручників. Більшість програм­них засобів передбачають подання матеріалу у вигляді тексту, що дуб­лює друковані засоби навчання, однак сприйняття тексту з екрану менш зручне та ефективне, ніж читання книги. Форми контролю, які реалізу­ються з використанням ІКТ, зменшують час живого спілкування, це мо­же призвести до збіднення словникового запасу згортання соціальних контактів, скорочення практики соціальної взаємодії і спілкування, ін­дивідуалізм. Також до недоліків існуючих у цей час електронних підручників можна віднести: необхідність наявності комп’ютера з від­повідним програмним забезпеченням і хорошим монітором; великий рівень трудовитрат при їх створенні та ін.

Однак, незважаючи на всі вище описані проблеми застосування електронних підручників як ефективного засобу підвищення якості осві­ти на заняттях безперечна.  

 

3. Типи електронних підручників

Електронний підручник повинен, по-перше, розкривати предмет науки, даючи опис, пояснення, передбачення і прогнозування явищ, фактів, процесів, об’єктів і, по-друге, розкривати сутність предмета вивчення, містить методичний апарат для вчителя та учнів.

Електронні підручники узагальнено поділяють на три типи:

1) відсканований паперовий підручник;

2) традиційний підручник з гіпертекстовими вставками;

3) спеціально розроблений електронний підручник.

Незалежно від типу, в електронному підручнику має бути застосований принцип квантування, тобто навчальний матеріал має бути поділений на розділи, які так само – на модульні кадри з текстовою складовою та візуалізацією. Кожен модуль складається з теоретичного блоку, контрольних запитань з теорії, вправ і тестів, контекстної довідки тощо. Між собою модулі пов’язані гіпертекстовими посиланнями, щоб учень за принципом розгалуження міг оперативно переходити від одного модуля до іншого. Доцільно, щоб електронний підручник містив і графічний та ілюстративний матеріал

Електронні підручники, завантажені до електронних книг, можна відтворювати і розповсюджувати у файлах різних форматів, зокрема звичайного тексту, тексту з оформленням (HTML), відкритого формату (FlipBook, OpenDocument, SGML, XML, FictionBook, TeX, PDF, HTMLHelp Microsoft, PostScript, ExeBook, Mobipocket та ін. ), растрові графіки (TIFF, JPEG, DjVu) та у вигляді мультимедійних книг (SWF, EXE). Файли форматів OpenDocument, PostScript, PDF, MS Word DOC, окрім тексту, можуть відтворювати растрові або векторні зображення. Файли сучасних електронних книг мультимедіа, окрім тексту, містять декілька каналів сприйняття: звуково-музичний, зображально-динамічний та інтерактивно-ментальний.

Деякі електронні книги виробляють одночасно з підготовкою друкованого підручника чи виготовляють зі вже існуючих друкованих підручників шляхом сканування тексту, іноді з використанням спеціальних відкритих сканерів, які не пошкоджують оригінальне друковане видання. Найпривабливішим є формат «відкритого» підручника.

В США нині починають з’являтися «відкриті» підручники, які можуть бути адаптовані для спільного використання їх. Це не має стосунку до принципу Вікіпедії, оскільки до публічно доступної версії матеріалу жодних змін не вноситься, адже в інформаційному просторі поширюється редакційна модифікована версія підручника і користувачі можуть доповнювати лише той примірник, з яким працюють вони. Різниці між паперовим і цифровим контентами практично не існує; цифровий контент користувача близький, а іноді й ідентичний цифровому продукту творця контенту. Користувачеві надано змогу видалити непотрібні розділи, додати свій матеріал і відредагувати текст.

 

4. Тест як конструктивний елемент електронного підручника

Тест. Зовні, це проста форма електронного підручника. Основною складністю є підбір і формулювання питань, а також інтерпретація відповідей на питання. Хороший тест дозволяє отримати об’єктивну картину знань, умінь і навиків, якими володіє учень у певній наочній галузі. Як правильно поставлений діагноз є першим кроком до одужання, так і результати об’єктивного тестування дозволяють вибрати оптимальний шлях до вершин знань.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні