Електронний підручник, як засіб навчання у вищій школі

На п’ятому етапі гіпертекст реалізується в електронній формі.

На шостому етапі розробляється комп’ютерна підтримка.

У результаті створюється працюючий електронний підручник, який має властивості, які роблять його необхідним для студентів, корисним для ауциторних занять і зручним для викладачів. Такий електронний підручник може розповсюджуватися на комерційній основі.

На сьомому етапі змінюються способи пояснення окремих понять і тверджень, відбираються тексти для заміни мультимедійними матеріалами.

На восьмому етапі розробляються тексти звукового супроводу окремих модулів із метою розвантаження екрану від текстової інформації і використання слухової пам’яті розуміння і полегшення запам’ятовування матеріалу.

На дев’ятому етапі розроблені тексти звукового супроводу записуються на диктофон і реалізуються на комп’ютері.

На десятому етапі розробляються сценарії візуалізації модулів для досягнення найбільшої наочності, максимального розвантаження екрану від текстової інформації і використання емоційної пам’яті розуміння, полегшення і запам’ятовування матеріалу, який вивчається.

На одинадцятому етапі проводиться візуалізація текстів, тобто комп’ютерне втілення розроблених сценаріїв з використанням малюнків, графіків і, можливо, анімації (потрібно мати на увазі, що анімація коштує дуже дорого).

На цьому закінчується розробка електронного підручника і починається його підготовка до експлуатації. Слід зазначити, що підготовка до експлуатації електронного підручника може припускати корекцію його змістовних і мультимедійних компонентів.

Із зазначеного вище, можна констатувати, що структура електронного підручника є формою реалізації його змісту та дидактичних функцій, тому варто розглянути, на якому рівні і за рахунок яких специфічних засобів реалізуються в комп’ютерному підручнику основні дидактичні функції.

 

11. Дидактичні особливості електронного підручника

Розглянемо основні дидактичні функції електронних підручників та особливості їх реалізації:

а)  інформаційна: забезпечення розширеного і поглибленого опану­вання предметної галузі за рахунок легкого та швидкого доступу до по­трібних фрагментів інформації;

б)  самоосвіти: формування бажання та вміння самостійно отримува­ти знання, будувати власну траєкторію навчання; стимулювання навча­льно-пізнавальної мотивації; створення умов для формування активної позиції в навчанні; стимулювання навчально-пізнавальної активності;

в)  розвивально-виховна: створення умов для стимулювання пізнава­льного інтересу, для формування пізнавальної активності; стимулюван­ня бажання поглибити знання, покращити результати навчання, завдяки забезпеченню індивідуальної допомоги, рекомендацій за результатами тестування;

г)  систематизуюча: надання можливості отримання як загального уявлення про зміст та структуру навчального матеріалу, так і про взає­мозв’язок його окремих фрагментів; надання можливості встановити внутрішньо- і міжпредметні зв’язки матеріалу, що вивчається;

д)  закріплення: створення умов для усвідомлення і глибокого засво­єння матеріалу завдяки наявності системи зв’язків; створення умов для якісного опрацьовування навчального матеріалу на динамічних моделях;

е)  Трансформаційна, розвивально-вихована: емоційно-виразне ілю­стрування теоретичного матеріалу, що забезпечує вплив на емоційно- вольову сферу того, хто навчається, сприяє формуванню мотивації пі­знання; формування навичок самоосвіти; орієнтація на розвиток логіч­ного, аналітичного, конструктивного мислення; стимулювання розумо­вої діяльності; формування творчих навичок студента;

ж) корекції та контролю: забезпечення контролю за навчально- пізнавальною діяльністю студентів при виконанні тренувальних задач; результатів виконання тестів;

з)  прогностична, зворотного зв’язку: накопичення статистичної ін­формації про хід навчального процесу;

і) інтегруюча та координуюча: інтегрування знань з різних джерел.


Висновки

Аналіз структурної організації, дидактичних функцій, переваг за­стосування та особливостей електронних підручників дозволяють зро­бити висновок про те, що вони є ефективним засобом навчання, впли­вають на особистісний розвиток студента, його якісну підготовку, сприяють підвищенню рівня зацікавленості студентів.

Використання ЕП у навчальному процесі забезпечує: розвиток тво­рчого, інтуїтивного мислення; естетичне виховання за рахунок викорис­тання можливостей графіки, мультимедіа; розвиток комунікативних зді­бностей; формування умінь приймати оптимальне рішення; формування інформаційної компетентності і інформаційної культури.

Електронні підручники не тільки сприяють навчанню студентів, що само по собі значимо, але і відкривають перед студентами можливості використання інформаційних технологій.


Література

 1. Вембер В. П. Навчально-методичні вимоги до електронного під­ручника / В. П. Вембер. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - № 4 (11). - С. 50-56.
 2. Гризун Л. Е. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютер­ного підручника / Гризун Людмила Едуардівна. - Ха­рків, 2011. - 210 с.
 3. Антонова С. Г. Современная учебная книга / С. Г. Антонова, Л. Г. Тюрина. – М. , 201 – 216 с.
 4. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютера (педагогика третьего тысячелетия) / В. П. Беспалько В. – М
  : Изд-во НПО «Модэк», 201 – 310 с.
 5. Гречихин А. А. Вузовская учебная книга: Типология, стандартизация, компьютеризация: учеб. -метод. пособие в помощь авт. и ред. / А. А. Гречихин, Ю. Г. Древе. – М. : Логос, 201– 255 с.
 6. Гризун О. М. Дидактичні основи створення сучасного комп’ютерного підручника. – Х. , 201 – 210 с.
 7. Древс Ю. Г. Теория и практика создания электронных учебников: учеб. -метод. пособие в помощь автору CD-ROM / Ю. Г. Древс. – М. : Термика, 201
 8. Технология разработки электронных учебников // Информационные технологии в образовании: сб. материалов конф. – М. , 201 – 206 с.
 9. Хуторской А. В. Электронный учебник: педагогические основы создания / А. В. Хуторской // Вестник Хакасского гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова / отв. ред. Л. А. Миндибекова. – Абакан, 201 – Сер. 2: Педагогика. Психология, вып. 3. – С. 46–50.
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні