Фонд державного майна України - формування, повноваження, завдання

4) захист майнових прав державних підприємств, установ та організацій, а також корпоративних прав держави на території України та за її межами;

5) здійснення контролю у сфері організації та проведення приватизації державного майна, відчуження державного майна у випадках, встановлених законодавством, передачі державного майна в оренду та користування; повернення у державну власність державного майна, що було приватизоване, відчужене або вибуло з державної власності з порушенням законодавства; управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління;

6) державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

7) сприяння процесу демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників;

8) співробітництво з міжнародними організаціями у реалізації державної політики у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна у межах покладених на нього повноважень, управління корпоративними правами держави, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Фонд державного майна України:

1) у сфері нормативного забезпечення:

 • розробляє та вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекти законів та інших нормативно-правових актів;
 • видає власні нормативно-правові акти;
 • бере участь у:
 • розробленні проектів міжнародних договорів з питань державної власності та її використання;
 • розробленні та реалізації міжнародних проектів і програм;
 • здійснює співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;

2) у сфері приватизації державного майна:

 • розробляє разом з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує виконання державних програм приватизації;

бере участь у:

 • підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, приватизації та післяприватизаційної підтримки підприємств;
 • формуванні інвестиційної політики;
 • сприяє залученню недержавних інвестицій в об'єкти державного сектора економіки, зокрема шляхом реалізації інвестиційних проектів на засадах спільної чи інвестиційної діяльності;
 • змінює у процесі приватизації організаційну форму підприємств, що перебувають у державній власності;
 • приймає рішення про припинення юридичної особи у процесі приватизації;
 • здійснює повноваження власника державного майна, у тому числі корпоративних прав, у процесі приватизації та контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
 • здійснює продаж державного майна в процесі його приватизації;
 • підписує акти приймання-передачі державного майна, у тому числі акцій (часток, паїв), у процесі утворення господарських товариств;
 • приймає рішення про приватизацію;
 • утворює комісії з приватизації, інвентаризації, реструктуризації, конкурсні комісії з продажу;
 • бере та передає функції управління майном державних підприємств;

затверджує:

 • плани приватизації майна, що перебуває в державній власності, плани розміщення акцій акціонерних товариств у процесі приватизації;
 • переліки об'єктів, що підлягають приватизації, крім тих, що мають стратегічне значення;

укладає:

 • угоди щодо проведення підготовки об'єктів до приватизації та їх продажу;
 • договори на проведення незалежної оцінки майна у процесі приватизації та в інших випадках, установлених законодавством;
 • угоди щодо проведення екологічного аудиту об'єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;
 • договори з фондовими біржами, іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу майна, у тому числі акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації), а також інших суб'єктів господарювання, у статутному капіталі яких є державна частка;
 • та розриває контракти з керівниками державних підприємств, функції з управління майном яких передані Фонду державного майна України;

виступає відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності":

 • з боку держави засновником та учасником підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, або у разі придбання державою пакетів акцій (часток, паїв) в інших власників;
 • правонаступником державних підприємств, установ та організацій стосовно суб'єктів господарювання, раніше утворених за їх участю, а також державних внесків до статутного капіталу недержавних суб'єктів господарювання;
 • представляє відповідно до законодавства інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна, визначає право власності держави на розташоване на території України майно, майнові права та інші активи підприємств, установ та організацій колишнього союзного підпорядкування, які під час утворення господарських товариств передаються до їх статутного капіталу;
 • здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна;
 • вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів до запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;
 • залучає у випадках, установлених законодавством, на конкурентних засадах радників, незалежних консультантів та експертів у процесі приватизації та реструктуризації об'єктів приватизації;
 • приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств у процесі приватизації;
 • підтверджує факт передачі державного майна до статутного капіталу господарських товариств, утворених у процесі приватизації (корпоратизації) упорядку, встановленому законодавством;
 • здійснює контроль щодо своєчасного та повного надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;
 • публікує в офіційних друкованих виданнях Фонду державного майна України інформацію про приватизацію;
1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні